№ 70 (2015)

Випуск 70

Зміст

Огляди

G. Kalachnyuk, L. Kalachnyuk
PDF

Біотехнологія

A. Malyna, O. Kozlov, S. Levchenko, O. Kornelyuk
PDF

Біофізика

O. Svetlova
PDF

Біохімія

R. Iskra, O. Slivinska
PDF
V. Makarchuk
PDF

Ботаніка

S. Panchenko
PDF
V. Dzhagan, Yu. Shcherbakova, O. Senchylo
PDF
T. Voskoboynik
PDF

Генетика

M. Gorpynchenko, O. Utyevska, L. Atramentova
PDF
I. Dmytruk
PDF
O. Karastan, N. Mulyukina, O. Papina, G. Plachinda
PDF

Екологія

H. Klepach, G. Krechkivska, L. Iskovych, S. Woloszanska
PDF
O. Zhukov, O. Ponomarenko, A. Zimaroeva
PDF
V. Gryshko, I. Silich
PDF
L. Muzyka, G. Kyrychuk
PDF
V. Skliar
PDF
V. Savosko
PDF
J. Tsaryk, O. Hnatyna
PDF
V. Kyyak
PDF
O. Syshchykova
PDF

Зоологія

I. Tymkiv, K. Nazaruk, I. Shydlovskyy, J. Tsaryk
PDF
L. Vasilieva, S. Shevchuk
PDF
A. Chaplygina, D. Bondarets
PDF

Мікробіологія

A. Konup, V. Chistyakov, L. Konup
PDF
O. Maslovska, S. Hnatush, S. Katernyak
Iu. Ielchishcheva, А. Goltvianskiy
PDF

Фізіологія людини і тварин

S. Grabovskyi, O. Grabovska
PDF
T. Shevchuk, T. Poruchynska, A. Poruchynskiy, A. Romaniuk
PDF
O. Tsyryuk, Y. Golovinska, N. Skochko, T. Beregova
PDF
V. Merlavsky, O. Ikkert, V. Manko
PDF
M. Yena, H. Kuznietsova, V. Rybalchenko
PDF

Фізіологія рослин

V. Bilchuk, T. Legostayeva, A. Rossihina-Galicha, Yu. Samborska
PDF
L. Kotyuk, D. Rakhmetov
PDF
N. Kyyak
PDF
D. Ganzha, A. Nazarov
PDF
N. Pavlyukova, L. Boguslavska
PDF