Біологічні студії / Studia Biologica

Журнал Studia Biologica/Біологічні Студії друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не є на розгляді щодо публікування в інших виданнях. Науковий журнал внесено до переліку наукових фахових видань України за галуззю 03 – Біологічні науки (усі спеціальності), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, згідно з наказом МОН України № 528 від 12.05 2015 р.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12210-1001Р від 21.12.2006