№ 87 (2022)

Випуск 87

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87

Зміст

Біофізика

N. Harasym, N. Bodnarchuk, V. Otchych, O. Kinash, N. Melnyk, A. Zyn
PDF
3-22

Ботаніка

O. Yakovenko
PDF
23-31

Генетика

V. Fait, I. Balashova
PDF
32-44
S. Melnyk, P. Hrab, B. Ostash
PDF
45-53

Екологія

G. Kyrychuk, A. Stadnychenko, O. Uvayeva
PDF
54-61
O. Lobachevska
PDF
62-75
O. Baik, N. Kit
PDF
76-89
V. Kozlovskyy, N. Romanyuk, R. Yurechko
PDF
90-98
I. Zaitseva, O. Dzhygan
PDF
99-111

Зоологія

B. Andriishyn, N. Balandiukh, O. Hnatyna, I. Dykyy, O. Ivanets, I. Koltun, K. Lesiv, V. Liesnik, M. Martsiv, K. Nazaruk, O. Reshetylo, I. Skyrpan, I. Khamar, I Tsaryk, Y. Tsaryk, I. Shydlovskyy
112-129

Фізіологія людини і тварин

V. Kika, O. Makarenko
PDF
130-138
R. Yanko
PDF
139-145