Вплив спонтанної сильватизації на фізико-хімічні властивості чорноземів екстразональних лучно-степових рослинних угруповань ботанічного заказника “Макітра” (НПП “Північне Поділля”, Україна)

V. Kozlovskyy, N. Romanyuk, R. Yurechko

Анотація


Лучно-степові рослинні угруповання природно-заповідних територій НПП “Північне Поділля”, зокрема, заказника “Макітра”, що розташовані поза межами степового поясу, внаслідок зниження господарської діяльності та дії режиму повного заповідання, перебувають під загрозою спонтанного заліснення і можуть втратити своє первинне призначення. Зміни, що супроводжують процес сильватизації, охоплюють усі складові біогеоценозу; в ході деградації трав’яного фітоценозу змінюються морфологічні особливості та фізико-хімічні властивості ґрунту. Ґрунтові розрізи закладали на північно-східному схилі гори Макітра в лучно-степовому угрупованні. Встановлено, що через 12–15 років від початку заліснення сосною звичайною чорнозем під первинним лучно-степовим угрупованням виявляє очевидні ознаки деградації по всій глибині розрізу: (1) деградація горизонту степової повсті (Нс) та дернового горизонту (Нd); (2) пониження глибини рівня карбонатів у профілі на 10–15 см; (3) втрата органічної речовини на 30–50 %; (4) зменшення ємності катіонного обміну на 15–20 %; (5) вилуговування СаСО3 (>50 % з горизонту Н) та інших макро- (K, Na, Mg, Fe, Al) і мікроелементів (Сu, Zn, Mn, Ni, Pb) (до 10–30 %). Інтенсивнісь процесів вилуговування на момент дослідження залишається високою, про що свідчить вищий вміст аморфних кремнезему, алюмінію та водорозчинного карбону в ґрунті угруповання, який перебуває на стадії заліснення, порівняно з цілинним чорноземом. Отримані результати дають підстави прогнозувати перебіг ґрунтотвірного процесу від чорнозему типового під цілинним лучно-степовим угрупованням до чорнозему вилужненого (чорнозему лісового за Травлєєвим, 2008) у процесі заростання сосною звичайною. В обох випадках ґрунтотвірний процес ще перебуває в рамках гумусовоакумулятивного (дернового) процесу ґрунтоутворення. Однак, зважаючи на виявлену на момент дослідження високу інтенсивність процесів деградації, з'являється ймовірність значного наростання ознак вилуговування, що свідчитиме про вплив на розвиток ґрунтового профілю разом із чорноземним (акумулятивним) і підзолистого ґрунтотвірного процесу.

Ключові слова


спонтанне заліснення; лучно-степові рослинні угруповання; чорнозем; сукцесія; ґрунтотворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз площ природно-заповідного фонду України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць: інформаційно-аналітичні матеріали. К.: Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 2021. 104 с.

Белова Н. А., Травлеев А. П. Естественные леса и степные почвы: экология, микроморфология, генезис. Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. гос. ун-та, 1999. 348 с.

Василюк О. В. Про необхідність охорони природних пасовищ у степовій зоні / Проблеми і перспективи розвитку сучасної аграрної науки: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2014. 5 c.

Гавва Д. В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України: монографія / за ред. Д. Г. Тихоненка; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Х.: Майдан, 2016. 218 с.

Гавриленко О. Заліснення українського степу - благо чи катастрофа? // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. геогр. 2017. Вип.1 (66). С. 66-70.

Денис В. Морфологічні особливості сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2013. С. 9-14.

ДСТУ 8345:2015. Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного обміну. http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/PAZK/UCHEBNIKI/DSTU_grunt_kat_obmen_2014.pdf

Кагало О. О., Загульський М. М., Зеленчук А. Т., Сичак Н. М. Судинні рослини державного заказника "Лиса гора та гора Сипуха" в Золочівському районі Львівської області // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. 2004. Вип. 6. С. 66-81.

Тихоненко Д., Новосад К., Гавва Д. Еволюція чорноземів агрогенного і постагрогенного використання лівобережного лісостепу України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 44. С. 356-363. https://doi.org/10.30970/vgg.2013.44.1243

Травлеев А. П., Белова Н. А., Балалаев А. К. Экология почвообразования лесных черноземов // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9. № 1-2. С. 19-29.

Червона книга України. Рослинний світ / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, НАН України; за ред. Я. П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 900 c.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дідух Я. П., Єрьоменко Л. П., Куковиця Г. С. Карта рослинності г. Лиса (Львівська область) // Укр. ботан. журнал. 1980. Т. 37. № 1. С. 59-64.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Жижин М. П., Куковиця Г. С. Степова рослинність Львівської області // Укр. ботан. журнал. 1975. Т. 32. № 5. С. 630-638.

Chester R., Hughes M. J. A chemical technique for the separation of ferro-manganese minerals, carbonate minerals and adsorbed trace elements from pelagic sediments // Chemical Geology. 1967. Vol. 2. P. 249-262. https://doi.org/10.1016/0009-2541(67)90025-3

Combs S. M., Nathan M. V. Soil Organic Matter. In: Brown, J.R., Ed., Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region, NCR Publication. No. 221, Missouri Agricultural Experiment Station, Columbia, MO, 1998. P. 53-58.

Georgiadis A., Daniela S., Jörn B. et al. Optimising the extraction of amorphous silica by NaOH from soils of temperate-humid climate // Soil Research. 2015. Vol. 53. P. 392-400. https://doi.org/10.1071/SR14171

Haluschak P. Laboratory methods of soil analysis. Canada-Manitoba Soil Survey. 2006. P. 3-133.

Parnikoza І., Vasiluk О. Ukrainian Steppes: Current State And Prospects For Preservation // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin - Polonia. 2011. Vol. LXVI.I. Sectio C. P. 23-37. https://doi.org/10.2478/v10067-011-0018-0

Sirotiak М., Bartošova L., Blinov L. UV-VIS Spectrophotometric Determinations of Selected Elements in Modelled Aqueous Solutions // J. Envir. Prot. Saf. Educ. Manag. 2014. Vol. 2. N 3. P. 75-87.

Vopravil J., Formánek P., Janků J. et al. Early changes in soil organic carbon following afforestation of former agricultural land // Soil & Water Res. 2021. Vol. 16. P. 228−236. https://doi.org/10.17221/29/2021-SWR
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.