Ключові види тварин в екосистемах заходу України

B. Andriishyn, N. Balandiukh, O. Hnatyna, I. Dykyy, O. Ivanets, I. Koltun, K. Lesiv, V. Liesnik, M. Martsiv, K. Nazaruk, O. Reshetylo, I. Skyrpan, I. Khamar, I Tsaryk, Y. Tsaryk, I. Shydlovskyy

Анотація


Розглянуто актуальність вивчення ключових видів, класифікацію яких обговорювали у статті Й. В. Царика, О. С. Решетила й І. Й. Царик, опублікованій у журналі «Біологічні Студії» (Biol. Stud. 2019: 13(1); 161–168). Основну увагу приділено екологічним ключовим видам, але проаналізовано й інші (з охоронним, соціальним значенням тощо). На основі натурних досліджень нами запропонована низка видів як кандидатів до ключових видів для різних екосистем. Так, у лісових екосистемах пропонуємо як ключові види виділяти комах-фітофагів (насамперед це листоїд фіолетовий вільховий Agelastica alni, лінеїда вільхова Linaeidea aenea та вогнівка кропивова велика Patania ruralis), а загалом у наземних екосистемах – таких комах-запилювачів як джміль польовий Bombus pascuorum і джміль земляний B. terrestris (без урахування бджоли медоносної Apis mellifera) і мурашок (Formica – для лісових екосистем, а Lasius, Myrmica і Tetramorium – для чагарниково-лучних). Це ж саме стосується й деяких представників амфібій: ропуха сіра Bufo bufo, жаба трав’яна Rana temporaria і жаба їстівна Pelophylax esculentus. Серед птахів на роль ключових видів претендують сойка Garrulus glandarius, синиця велика Parus major і дятли, зокрема, дятел звичайний Dendrocopos major.

У водних екосистемах ключовим видом може бути видра річкова Lutra lutra. На особливу увагу як ключовий «вид» заслуговує зоопланктон як угруповання загалом. Серед прісноводних молюсків на роль ключового виду претендує ставковик великий Lymnaea stagnalis. Серед риб ключовими видами можуть бути представники родів Barbatula, Cobitis, Sabanejewia, Misgurnus, із круглоротих – Eudontomyzon.

У наземно-водних екосистемах ключовими видами ми би вважали бобра звичайного Castor fiber, видру річкову Llutra, лелеку білого Ciconia ciconia, очеретянок тощо. Представлені у цій статті дані про виділені ключові види потребують подальшого вивчення для встановлення їхньої популяційної та консорційної організації, а також функціонального значення у забезпеченні стійкості і стабільності екосистем у мінливих умовах середовища.


Ключові слова


ключові види; лісові; водні; наземно-водні екосистеми; комахи; амфібії; птахи; зоопланктон; молюски; ссавці

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Акимова Л. Н., Ризевский, С. В., Дунец, Т. Г., Курченко В. П. Морфологическая и молекулярно-генетическая идентификация личинок трематод // Тр. Белорус. гос. ун-та. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». 2007. Т. 6. Ч. 2. С. 225-247.

Андрієнко Т. Л., Балашов Л. С., Прядко О. І. Унікальний болотний масив Переброди на Ровенщині // Укр. бот. журнал. 1976. Т. 33. № 5. С. 532-536.

Балабай П. П. До вивчення іхтіофауни басейну верхнього Дністра // Наук. зап. Львів. природнич. музею ін-ту агробіології. 1952. Т. 2. С. 3-26

Бондаренко В. Д., Капелюх Я. І. Сойка (Garrulus glandarius L.) та її значення в екосистемі лісу // Лісівнича академія наук України: наук. праці. Актуальні питання сьогодення. 2004. Вип. 2. С. 100-102.

Водно-болотні угіддя України: довідник / під ред. Г. Б. Марушевського, І. С. Жарук. К.: Чорноморська програма Ветландс Iнтернешнл, 2006. 312 с.

Гнатина О. С., Шкаран В. І., Сребродольська Є. Б., Савицька О. М. Будівельні матеріали гнізд синиці великої (Parus major L., 1758) зі штучних гніздівель у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: матер. наук. конф. (10-13 вересня 2009 р., смт Шацьк). Львів: СПОЛОМ, 2009. С. 23-25.

Голубець М. Екосистемологія. Львів: Поллі, 2000. 315 с.

Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Прісноводні молюски України: ілюстрована база даних. Львів: Держ. природозн. музей НАН України, 2012-2020. Режим доступу: URL: http://www.pip-mollusca.org/page/phg/freshwater/index.php (дата звернення: 13.06.2022).

Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Моллюски семейства Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/unionidae.php

Гусєв В. І. Атлас комах України. К.: Рад. школа, 1962. 307 с.

Діденко О. В., Великопольський І. Й., Устич В. І. Ефективність використання деяких знарядь лову для проведення іхтіологічної зйомки в річках Закарпаття // Рибогосп. наука України. 2010. № 2. С. 40-46.

Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. Определитель высших растений Украины. К.: Наук. думка, 1987. 548 с.

Дунаев Е. А. Методы эколого-энтомологических исследований. М.: МосгорСОН, 1997. 44 с.

Жадин В. И. Моллюски пресных вод СССР. М.: АН СССР, 1952. 376 с.

Здун В. И. Обследование моллюсков на зараженность личинками дигенетических трематод // Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитами сельскохозяйственных животных. К.: Изд-во АН УССР, 1961. С. 96-135.

Измерение и мониторинг биологического разнообразия: стандартные методы для земноводних / пер. с англ. М.: Изд-во КМК, 2003. 380 с.

Капелюх Я. І. Синиця велика (Parus major L.) - основний фоновий вид біотопів заповідника "Медобори" та його околиць // Наук. вісн. УкрДЛТУ. 2004. Вип. 14.8. С. 382-386.

Каталог земноводних Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / [Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Біляк І. Т., Смірнов Н. А., Гнатина О. С.]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 48 с. (Серія «Зоологічні надбання»).

Кафанова В. В. Методы определения возраста и роста рыб: уч. пособ. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. 255 с.

Крылов А. В. Зоопланктон равнинных малых рек. М.: Наука, 2005. 262 с.

Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР: в 3-х ч. Ч. 1. Круглоротые. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. М.: Просвещение, 1974. 190 с.

Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР: в 3-х ч. Ч. 2. Птицы. М.: Просвещение, 1974. 286 с.

Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР: в 3-х ч. Ч. 3. Млекопитающие. М.: Просвещение, 1975. 208 с.

Лада Г. А., Соколов А. С. Методы исследования земноводных: науч.-метод. пособие. Тамбов, 1999. 75 с.

Лесная экология / С. Г. Спур, Б. В. Барнес; пер. с англ. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 480 с.

Межжерин C. В. Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития: аналит. справочник. К.: Логос, 2008. 282 с.

Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О. М. Арсан, О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко [та ін.]; за заг. ред. В. Д. Романенка. К.: Логос, 2006. 408 с.

Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України / за ред. В. Л. Мєшкової; виконавці: В. Л. Мєшкова, О. М. Кукіна, Ю. Є. Скрильник, О. В. Зінченко, І. М. Соколова, К. В. Давиденко, С. В. Назаренко, І. О. Бобров, О. І. Борисенко, В. Л. Борисова, Я. В. Кошеляєва. Харків: ТОВ Планета-Прінт, 2020. 92 с.

Мєшкова В. Л. Лісова ентомологія і лісове господарство // Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. 2008. Вип. 54. С. 292-299.

Мрук А. І., Устич В. І., Маслянка І. І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб: науч. сб. К.: Світ рибалки, 2005. С. 196-200.

Неверова Г. П., Жданова О. Л., Колбинаc Е. А., Абакумов А. И. Планктонное сообщество: влияние зоопланктона на динамику фитопланктона // Компьютерные исследования и моделирование. 2019. Т. 11. № 4. С. 751-768. https://doi.org/10.20537/2076-7633-2019-11-4-751-768

Никольский Г. В. Экология рыб. М.: Высшая школа, 1974. 367 с.

Опалатенко Л. К. Ихтиофауна бассейна верхнего Днестра: автореф. дис. … канд. биол. наук. Кишинев, 1967. 26 с.

Осичнюк Г. З. Бджоли-андреніди // Фауна України. К.: Наук. думка, 1977. Т 12. Вип. 5. 328 с.

Осичнюк Г. З. Бджоли-колетиди // Фауна України. К.: Наук. думка, 1974. Т.12. Вип. 4. 328 с.

Осычнюк Г. З., Панфилов Д. В., Пономарева A. A. Надсемейство Apoidea // Определитель насекомых Европейской части СССР Ч. 3. Перепончатокрылые. Ч. 1 / под ред. Г. С. Медведева. Л.: Наука, 1978. С. 279-518.

Павлов Д. С., Скоробагатов М. А. Миграции рыб в зарегулированных реках. М.: Тов-во науч. изданий КМК, 2014. 413 с.

Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука,1982. 288 c.

Писанець Є. М. Земноводні України. Київ, 2007. 192 с.

Положення про Рівненський природний заповідник [затв. Наказом Мін. екології та природних ресурсів 14.08. 2014. № 264]. Сарни, 2014. 13 с.

Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1966. 376 с.

Приедниекс Я., Курессо А., Курлавичюс П. Рекомендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике. Рига: Зинатне, 1986. 63 с.

Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ): Наказ Мін. захисту довкілля і природ. ресурсів України № 29 від 19.01.2021. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21#Text

Радченко А. Г. Муравьи (Hymenoptera. Formicidae) Украины. Киев, 2016. 480 с.

Раритети біоти Шацького національного природного парку (поширення, оселища, загрози та збереження) / [Юрчук П. В., Матейчик В. І., Ященко П. Т. та ін.]. К.: ЦП КОМПРИНТ, 2014. 111 с. + 108 додатків.

Решетило О. С., Микітчак Т. І. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання // Вісн. зоології. 2008. 42 (4). С. 315-323.

Романенко В. Д. Основи гідроекології. К.: Обереги, 2001. С. 590-595.

Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст]: моногр. / [Й.В. Царик, І.М. Горбань, О.С. Решетило та ін]. - [за ред. Й. В. Царика]. Львів: СПОЛОМ, 2016. С. 120.

Формозов А. Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. М.: Наука, 1976. 273 с.

Царик Й. В. Етологічні зв'язки в консорції // Біологічні студії. 2017. Т. 11. № 2. С. 137-140. https://doi.org/10.30970/sbi.1102.556

Царик Й. В., Решетило О. С., Царик І. Й. Ключові види як осередки формування біорізноманіття // Біол. студії. 2019. Т. 13. № 1. С. 161-168. https://doi.org/10.30970/sbi.1301.590

Червона книга України. Тваринний світ / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, НАН України; під заг. ред. чл.-кор. НАН України І. А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 623 c.

Черевичко А. В. Зоопланктон водоемов и водотоков Полистово-Ловатской болотной системы: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.18. Борок, 2009. 24 с.

Черничко И. И., Сиохин В. Д., Андрющенко Ю. А., Черничко Р. Н. Инструкция по организации и ведению мониторинга птиц ВБУ. Мелитополь, 1998. 14 с.

Шацьке Поозер'я. Тваринний світ: кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM). Об'єм даних 486 Мб).

Щербак М. М., Воїнственський М. А., Михалевич О. А. та ін. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу біологічних об'єктів на заповідних територіях. Київ, 1996. 36 с.

Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. М.: Высшая школа, 2006. 318 с.

Banaszak J., Romasenko L., Cierzniak T. Hymenoptera, Pszczołowate - Apidae Podrodzina: Me­gachilinae. Klucze do oznaczania Owadów Polski, Toruń. Część XXIV, Zeszyt 68b, 2001. 156 s.

Bogusch P., Straka J. Review and identification of the cuckoo bees of central Europe (Hymenoptera: Halictidae: Sphecodes) // Zootaxa. 2012. Vol. 3311. P. 1-41. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3311.1.1

Burd M. Bateman's principle and plant reproduction: the role of pollen limitation in fruit and seed set // Botanical Review. 1994. Vol. 60. P. 83-139. https://doi.org/10.1007/BF02856594

Campbell J. W., Hanula J. L. Efficiency of malaise traps and colored pan traps for collecting flower visiting insects from three forested ecosystems // J. Insect Conserv. 2007. Vol. 11. P. 399-408. https://doi.org/10.1007/s10841-006-9055-4

Celary W. Melittidae of Poland (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), their Biodiversity and Biology. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt, 2005. 177 p.

Chorein A. Systématique et chorologie des Anthophorini (Hymenoptera: Apidae) de Belgique et du Nord de la France, avec une première analyse de leurs sécrétions volatiles // Mons, Belgium: Mémoire de fin d'études, Université de Mons-Hainaut. 2007. 80 p.

Darvill B., J. Ellis S., Lye G. C., Goulson D. Population structure and inbreeding in a rare and declining bumblebee, Bombus muscorum (Hymenoptera: Apidae) // Molecular Ecology. 2006. Vol. 15. P. 601-611. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2006.02797.x

Dylewska M. Hymenoptera, Pszczołowate - Apidae Podrodzina: Andreninae. Błonkówki. Klucze do oznaczania Owadów Polski: Część XXIV, Zeszyt 68d. Toruń, 2000. 153 s.

European Red List of Birds. Compiled by BirdLife International. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 51 p

Jedrzejewska B., Sidorovich V. E., Pikulik M.M., Jedrzejewski W. Feeding habits of the otter and the American mink in Bialowieza Primeval Forest (Poland) compared to other Eurasian populations // Ecography. 2001. Vol. 24. P. 165-180. https://doi.org/10.1034/j.1600-0587.2001.240207.x

Konovalova I. B. The bumble bees of Ukraine: species distribution and floral preferences // Psyche: Hindawi Publishing Corporation. 2020. Vol. 2010. Article ID 819740. 10 p. https://doi.org/10.1155/2010/819740

Korte E., Lesnik V., Lelek A., Sondermann W. Impact of overexploatation on fish community structure in the upper River Dniester (Ukraine) // Folia Zoologica. 1999. 48 (2). P. 137-142.

Kotowska D., Zegarek M., Osojca G. et al. Spatial patterns of bat diversity overlap with woodpecker abundance // Peer J. 2020. 18 p. https://doi.org/10.7717/peerj.9385

Lelek A. The freshwater fishes of Europe. Vol. 9: Threatened fishes of Europe. Aula-Verlag, Wiesbaden, 1987. 343 pp.

Løken A. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera: Apidae) // Entomologica Scandinavica. 1984. Vol. 20. P. 1-25.

Løken A. Studies on Scandinavian Bumble Bees (Hymenoptera, Apidae) // Norsk Entomologisk Tidsskrift. 1973. Vol. 20. P. 1-218.

Michener C. D. The Bees of the World, 2nd Ed. Baltimore, USA: J. Hopkins Univ. Press., 2007. 992 p.

Nieto A., Roberts S.P.M., Kemp J. et al. European Red List of bees. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014. 86 p.

Olszewski A., Brzeziecki B. Rola sójki (Garrulus glandarius) w inicjowaniu przemian sukcesyjnych zbiorowisk leśnych z udziałem dębu (Quercus sp.) // Sylwan. 2019. 163 (6). S. 479−488.

Pauly A. Clés illustrées pour l'identification des abeilles de Belgique et des régions limitrophes (Hymenoptera: Apoidea). I. Halictidae. Document de Travail du Projet BELBEES, 2015. 118 p.

Pauly A. Clés illustrées pour l'identification des abeilles de de Belgique et des régions limit­rophes (Hymenoptera Apoidea). II. Megachilidae. Document de Travail du Projet BELBEES, 2015. 61 p.

Pauly A. Les espèces du genre Sphecodes Latreille, 1804, en Belgique (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae). Document de travail du projet BELBEES, 2016. 93 p.

Pawlikowski T., Celary W. Pszczołowate - Apidae. Wstęp i podrodzina lepiarkowate - Colletinae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXIV. Zeszyt 68a. Seria Kluczy, Nr. 167. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 2003. 65 s.

Pesenko Yu. A., Banaszak J., Radchenko V. G., Cierzniak T. Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: taxonomy, ecology, bionomics. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 2000. 348 p.

Power M. E., Tilman D., Estes J. A. et al. Challenges in the quest for keystones // BioScience. 1996. Vol. 46. P. 609-620. https://doi.org/10.2307/1312990

Pucek Z. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Warszawa: PWN, 1984. 386 p.

Shannon C. E. A mathematical theory of communication // Bell Syst. Tech. J. 1948. 27 (3). P. 379-423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Smit J. De wespbijen (Nomada) van Nederland (Hymenoptera: Apidae) // Nederlandse Faunistische Mededelingen. 2004. Vol. 20. P. 33-126.

Soler J. J., Moller A. P., Soler M. A comparative study of host selection in the European cuckoo Cuculus canorus // Oecologia. 1999. 118. P. 265-276. https://doi.org/10.1007/s004420050727

Williams P. H. The dependence of crop pollination within the European Union on pollination by honey bees // Agric. Zool. Rev. 1994. Vol. 6. P. 229-257.

Zawadzka D., Zawadzki J. Breeding populations and diets of the Sparrowhawk Accipiter nisus and the Hobby Falco subbuteo in Wigry National Park (NE Poland). // Acta Ornithol. 2001. Vol. 36. P. 25-31. https://doi.org/10.3161/068.036.0111
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.