Фітосанітарний стан Acer tataricum L. в урбоценозах правобережної частини м. Дніпра

I. Zaitseva, O. Dzhygan

Анотація


Представлені результати досліджень життєвого стану дерев Acer tataricum L. в умовах зелених насаджень промислового міста в період 2019–2021 рр. У м. Дніпрі клен татарський росте невеликими групами або у рядовій посадці в окремих локалітетах (урочище, острівна територія, центральний парк, територія житлового масиву і шкільного закладу). Всього обстежено 112 дерев A. tataricum. Життєвий стан більшості з них (75,0 %) оцінено як задовільний. Середні параметри дерев такі: висота рослин – 6 м, вік – 28 років, діаметр штамбу – 10,2 см. Найкращі середні показники довжини річного приросту мають дерева A. tataricum із парку ім. Л. Глоби – 5,8 мм, і урочища Тунельна Балка – 5,7 мм. Діаметр річного приросту достовірно не змінюється і в середньому для всіх дослідних дерев дорівнює 2,3 мм.

Обстеження листків A. tataricum для аналізу поширення, рівня шкодочинності й встановлення видового складу філофагів і хвороб листків проводили один раз на декаду. Всього було зібрано 3042 листки. Загальний рівень ушкодження листя філофагами становив 48,6 %. Найбільше було пошкоджених листків із дерев, що ростуть у центральному парку (74,5 %) і урочищі Тунельна Балка (65,4 %), найменше – на острові Монастирський (26,5 %). Серед типів пошкоджень основними були: зміна забарвлення листків унаслідок живлення сисних комах (50,5 % від усіх пошкоджених листків), обгризання листків гризучими комахами з відкритим способом життя (40,3 %); мінування траплялось у 0,4 % випадків, галоутворення – у 0,5 %, відповідно.

За період досліджень виявлено тільки дві хвороби листків. Специфічна хвороба клену татарського, індукована грибом Taphrina polyspora (Sorokīn) Johanson, 1886, уражує рослини на всіх дослідних ділянках, у деяких випадках рівень пошкодження не тільки листків, а і плодів A. tataricum сягав 100 % (ж/м Покровський, о. Монастирський). Борошнисту росу клену виявлено тільки на листках A. tataricum у рядовій посадці на території шкільного закладу. Встановлено, що до складу комплексу комах – філофагів і антофагів A. tataricum, який росте у зелених насадженнях правобережної частини м. Дніпра, входить 28 видів із 23 родів 15 родин 5 рядів. При цьому частка Hemiptera становить 42,8 %, Lepidoptera – 28,6 %, Coleoptera – 21,4 %, Thysanoptera і Diptera – по 3,6 %.


Ключові слова


міські зелені насадження; клен татарський; життєвий стан; хвороби листків; філофаги

Повний текст:

PDF

Посилання


Баланчук О. В., Петречка С. П., Цветкова М. Н. и др. Оценка устойчивости лесных биогеоценозов степной зоны // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та. 2001. Т. 14 (53). № 1. 5 с.

Бельгард А. Л. Степное лесоведение. М.: Лесная пром-сть, 1971. 321 с.

Григора І. М., Якубенко Б. Є. Польовий практикум з ботаніки. К.: Арістей, 2005. 340 с.

Екологія лісів: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 222 с.

Зайцева І. А. Дендробіонтні філофаги Tilia L. у насадженнях м. Дніпро: весняна фенологічна група // Питання біоіндикації та екології / ЗНУ. 2018. Вип. 23. № 1. С. 146-168. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pbte_2018_23_1_14. https://doi.org/10.26661/2312-2056/2018-23/1-12

Зайцева І. О., Голикова М. М. Особливості водного режиму кленів в умовах гідротермічного стресу та техногенного навантаження // Питання біоіндикації та екології / ЗНУ. 2010. Вип. 15. № 1. С. 53-63.

Інструкція з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України: зі змінами згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 134 (z0544-14) від 12.05.2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02#Text.

Кардаш Є. С., Соколова І. М. Структура комплексів комах-філофагів листяних насаджень м. Харків // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. 2020. 22 (1). С. 68-81. https://doi.org/10.34142/2708-5848.2020.22.1.07

Левон Ф. М. Зелені насадження в антропогенному трансформованому середовищі : монографія. К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2008. 364 с.

Назаренко В. Ю. Жуки-долгоносики рода Dorytomus Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) прибрежных зон водоемов г. Киева // Озера й штучні водойми України: сучасний стан і антропогенні зміни: матер. I Міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 трав. 2008 р., Луцьк). Луцьк: Вежа, 2008. С. 339-341.

Петров М. Ф. Про північну межу природного поширення Acer tataricum L. (Aceraceae) на Київському поліссі // Укр. ботан. журнал. 2011. Т. 68, № 2. С. 227-231.

Поворотня М. М. Еколого-фізіологічний аналіз стійкості видів роду Acer у техногенних умовах теплових електростанцій Дніпропетровщини: дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16. Дніпропетровськ, 2016. 250 с.

Собченко В. Ф. Морозо- та зимостійкість деяких деревних рослин // Наук. вісн. НУБіП України: зб. наук. праць. 2009. Вип. 135. С. 16-20.

Філімоніхіна О. Г., Лихолат Ю. В. Екологічні принципи формування деревних насаджень для біодренажу в умовах міста на підтоплюваних територіях // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2013. Вип. 42. С. 64-72.

Antonik V. I., Babets Ye. K., Antonik I. P. et al. Topical problems of reclamation of technogenically disturbed lands of Kryvbas // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing : multi-authored monograph. 2019. Romania, Petroșani : UNIVERSITAS Publishing. Р. 212-228 (424 р.).

De Jong Y. S. D. M. (ed.). Fauna Europaea. version 2.6.2. 2000-2014. http://www.faunaeur.org.

Fern K. Temperate Plants Database. 2022. https://temperate.theferns.info/plant/Acer+tataricum

Frank S. D., Klingeman W. E., White S. A. et al. Biology, injury, and management of maple tree pests in nurseries and urban landscapes // J. Integrated Pest Management. 2013. Vol. 4 (1). Р. 1-14. https://doi.org/10.1603/IPM12007

Kovalenko А., Sakal О., Tretiak N. et al. Field shelterbelts: current state, land use issues and perspective in Ukraine // Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. 2021. Vol. X. С. 229-240.

Mound L. A., Collins D. W., Hastings A. Thysanoptera Britannica et Hibernica - Thrips of the British Isles. 2018. https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/british_thrips/index.html

Radjabi Gh., Mirzayans H. First report of Zyginella pulchra Low as a harmful insect on deciduous fruit trees in Iran // Entom et Phytopath Appliquees.1989. Vol. 56 (1-2). С. 101-103.

Shaw M. R. Caloptilia rufipennella (Huebner) (Lep.: Gracillariidae) in the eastern highlands of Scotland // Entomologist's Record and Journal of Variation. 1984. Vol. 96. P. 57-57.

UkrBIN : Ukrainian Biodiversity Information Network. Національна мережа інформації з біорізноманіття. 2007-2021. http://www.ukrbin.com
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.