№ 43 (2018)

ВИПУСК 43

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.4300

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Magdalena Patro-Kucab
Kateryna Valkova
PDF
Nataliya Gad’o
PDF
Maxim Mishchenko
PDF
Andriy Pecharskyi
PDF
Tetiana Slotiuk
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Oleksandr Aleksandrov
PDF
Yurij Vaskivskyj
PDF
Zoriana Haladzhun
PDF
Vitaliy Gandzyuk
PDF
Anastasiya Horchikova
PDF
Eleonora Shestakova
PDF

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Grażyna Filip
Małgorzata Bożek
Khrystyna Golovko
PDF
Marian Zhytaryuk
PDF
Andriy Melnyk
PDF
Iurii Melnyk
PDF
Severyn Stetsyuk
PDF

МЕДІАКУЛЬТУРА

Natalia Blahovirna
PDF
Valentina Galatska
PDF
Natalia Dymnich
PDF
Olena Makarchuk
PDF
Pavlo Miroshnychenko
PDF
Oleg Romanchuk
PDF
Iryna Tabinska
PDF

МЕДІАЛІНГВІСТИКА

Natalia Bilovska
PDF
Lesya Hurch
PDF
Chrystyna Datsyshyn
PDF
Anatolyi Kapelyushnyi
PDF
Lyudmyla Pavlyuk
PDF
Ruslana Savchuk
PDF
Mariya Yatsymirska
PDF

МЕДІАОСВІТА

Ludmila Maryina
Nataliya Gabor
PDF
Antonina Miamlina
Svitlana Petrenko
PDF
Lilia Shutiak
PDF

МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ

Solomiya Onufriv
PDF
Mykola Rashkevych
PDF
Pavlo Alexandrov
PDF

НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ

Ihor Sklenar
PDF