ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТРЕВЕЛОГУ

Oleksandr Aleksandrov

Анотація


У статті йдеться про подорожній нарис, який сьогодні є одним із основних, за значенням і обсягом, сегментом сучасної української тревел-журналістики. Обґрунтовано необхідність розробки теоретичних засад наукового вивчення цього помітного соціокультурного явища. Автор розвиває думку про безпосередній зв’язок жанру «тревелог» з вираженням і формуванням нової просторової картини світу, що розглядається як свідчення тектонічних зсувів у ментальності українства з його багатовіковою традицією культу роду і землі, а також осідлим способом життя.

Ключові слова: сучасна українська тревел-журналістика, подорожній нарис, ментальність, просторова картина світу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Олександр. Література Київської Русі: Між міфопоетикою і християнським символізмом: Статті. Монографія / О. В. Александров. – Одеса : Астропринт, 2010. – 472 с.

Александров О. Паломницька оповідка ігумена Данила як путівник / О. В. Александров // Мандруючи світами і віками : зб. на пошану Ю. Пелешенка / під ред. Ю. Набитовича. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 68-78.

Александров О. В. Подорожній нарис : «Пам’ять жанру». Стаття перша : На перетині видів масової комунікації / О. Александров // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. — Одеса Астропринт, 2015. — Вип. 20. — С. 7–35.

Балина М. Литература путешествий / М. Балина // Соцреалистический канон : сб. ст. / под общ. ред.: Х. Гюнтер, Е. Добренко. — СПб. : Акад. проект, 2000. — С. 896–909. – Электрон. аналог печ. изд.: режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/?p=4545 (дата обращения: 03.04.2017).

Беглые взгляды : Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века : сб. ст. / пер. с нем. Г. А. Тиме ; сост. В.-С. Киссель. М., 2010. 400 с. Электрон. аналог печ. изд.: URL: http://www.rulit.me/books/beglye-vzglyady-novoe-prochtenie-russkih-travelogov-pervoj-treti-hh-veka-read-347810-1.html (дата обращения: 03.10.2017).

Валькова К. Г. Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка». Автореф. … канд. наук соціал. ком. / Катерина Валькова – Львів, 2017. – 19 с.

Васькив Н. Национальные окраины РСФСР в украинском путевом очерке 1920–1930-х годов : от Москвы до самых до окраин / Н. Васькив. – Саарбрюккен, 2014. 118 с.

Дудченко Л. М. «Мандрівки без сенсу і моралі» Ірен Роздобудько в дискурсі травелога / Людмила Дудченко. – Образ. 2016. № 22. С. 15–21.

Кіосе В. П. Мандрівник-оповідач в книзі Максима Кідрука «Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії». Дипломна робота магістра журналістики / Вікторія Кіосе Одеса, 2016. – 62 с.

Ковальова Т. В. Розвиток жанру подорожнього нарису в українській журнальній періодиці 20–30-х рр. XX ст. : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара / Тетяна Ковальва. – Дніпропетровськ, 2014. 216 c.

Почепцов Г. Г. Модель пропаганды Жака Эллюля / Георгій Почепцов. – Media Sapiens. 2015, 03 май. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/model_propagandy_zhaka_ellyulya/ (дата обращения: 02.10.2017).

Тімофеєва К. І. Мандрівник-оповідач в книзі Максима Кідрука «Подорож на Пуп Землі». Дипломна робота магістра журналістики // Катерина Тімофеєва. – Одеса, 2016. – 80 с.

Фуко М. Другие пространства // Мишель Фуко. Интеллектуалы и власть. Часть 3. – Москва : Праксис, 2006. – С. 191–204.

The Cambridge Companion to American Travel Writing / Ed by Judith Hamera and Alfred Bendixen. – Cambridge University Press, 2009. – 294 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8326

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.