Вимоги до публікацій

Вимоги до змісту й оформлення статті


1. Обсяг і форматування

Повний обсяг статті, включно з анотаціями двома мовами (англійською, українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 20-35 тис. знаків (символів та пробілів).

Обсяг рецензії на книгу або важливого наукового повідомлення має становити 6-10 тис. знаків.

Файли необхідно називати прізвищем автора статті з першою літерою імені латиницею та номером випуску, наступним після відображеного на сайті (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/issue/view/379)/. Наприклад,якщо на сайті відображено вип. 45, то в назві файлу треба вказати «46»: Balda-T-46.doc. Якщо авторів декілька, то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Balda-T_Rashkevych-M-46.doc.

Після поданої статті, з нової сторінки, потрібно надати інформацію про автора (авторів):

 • місце праці (наукову установу, в якому здійснено дослідження);
 • посаду;
 • науковий ступінь;
 • учене звання,
 • телефон;
 • актуальну електронну пошту;
 • повідомити, чи необхідний авторський паперовий примірник;
 • домашню або службову адресу для надсилання авторського примірника коштом одержувача (бажано відділення «Нової пошти»), якщо автор бажає його придбати.

Рукопис необхідно подавати у форматі, сумісному з Microsoft Word (можливі розширення файлів: .rtf, .doc, .docx). Розмір сторінки А4; книжкова орієнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розміри шрифту 12-14; інтервал між рядками 1,5.

Назву статті набирати звичайним текстом; без використання опції Caps Lock.

Просимо розрізняти символи дефіс і тире.

Стиль тексту Звичайний (Normal).

Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації), формули і таблиці слід нумерувати.

Ілюстрації й таблиці не повинні виходити за межі встановлених відступів на сторінці (А4 мінімум по 2 см на поля).

Таблиці мають бути подані у книжковому форматі в редакторі таблиць (пункт меню “Таблиця”).

Формули у статтях набирати в редакторі Equation Editor.

Автоматична нумерація не доречна.

Вимоги до ілюстрацій. Кількість ілюстрацій – не більше п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею. Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Sklenar1.jpg; Sklenar2.jpg; Sklenar3.jpg.

Перед основним текстом статті потрібно подати такі дані у цій послідовності:

 • індекс УДК;
 • ім’я та прізвище автора/авторів;
 • назву статті;
 • назву репрезентованої наукової (навчальної) установи;
 • поштову й електронну адресу установи;
 • персональний номер ORCID;
 • анотацію українською мовою (на 350-500 знаків);
 • 4-6 ключових слів.


2. Структура основного тексту статті

Відповідно до вимог до фахових наукових видань, основний текст статті повинен мати визначену структуру. Підрозділи статті, які наведено нижче, повинні бути пронумеровані, виділені у тексті жирним шрифтом і розміщені в окремому рядку як підзаголовки.

1. Постановка проблеми (актуальність теми, мета і завдання статті). Обсяг – 8-10 відсотків від загального обсягу основного тексту. Скажімо, стаття на 25 тис. знаків, то постановка проблеми – від 2 до 2,5 тис. знаків.

2. Теоретичне підґрунтя, або (на вибір автора) Аналіз останніх досліджень та публікацій (огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики). Обсяг – 5-6 відсотків від загального обсягу основного тексту.

3. Методологічна основа дослідження (чітко розписати, які методи і як саме використано для цього дослідження; розкрити механізм реалізації дослідження і пояснити, як саме отримано його результати). Обсяг – 4-6 відсотків.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Обсяг – 70-75 відсотків (не менше 2/3).

5. Результати і перспективи подальших досліджень обговорення (навести основні результати дослідження). Обсяг – 2-3 відсотки.

6. Висновок (висновки). Обсяг – 5-6 відсотків.

7. Додатки і Таблиці (якщо автор використовує прикінцеві Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями. У тексті статті обов’язково повинні бути посилання на ці додатки чи таблиці).

8. Список літератури. Подаємо в алфавітному порядку. Назви бібліографічного опису мовами оригіналів.

9. References. Також за алфавітом. Натомість це транслітерований варіант, з перекладом назв статей, книг, дат (у періодиці) тощо англійською мовою або мовою оригіналу латинським шрифтом (наприклад, німецькою, румунською, польською, французькою).

 

3. Вимоги до анотації

Анотації подаємо двома мовами – українською та англійською (Abstract).

Анотація українською коротка (на 350-500 знаків), у ній має бути відображено предмет дослідження та основний результат або висновок.

Анотація англійською розширена (на 1700-2000 знаків), у ній, крім предмета дослідження, прийнято відтворювати мету дослідження (main objective(s) of the study); називати застосовані методи й показати спосіб одержання результатів (how the study was done), головні результати та висновки (results/findings and conclusions) з акцентуванням на значущості (significance) для галузі, науки, країни тощо.

Оскільки названі складові анотації повинні бути чітко ідентифіковані, то рекомендуємо використовувати слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

Анотацію треба писати грамотною англійською мовою (британська або американська англійська, але не суміш обох). Анотації, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів, неприпустимі!

Ключові слова (Keywords)

Після анотації потрібно назвати 4-6 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Як і редакція наукових видань Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/vymogy.html), ми також звертаємо увагу на те, що, добираючи ключові слова, потрібно враховувати те, що ці слова повинні сприяти пошуку публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують у публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть успішному пошуку та підвищенню індексу цитування знайденої праці.

 

4. Вимоги до оформлення посилань і списку літератури

Усі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належним чином оформлені посилання на першоджерела. Перевагу слід надавати безпосередньому посиланню на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його відтворення в іншій праці чи переклад (хіба що немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу).

Усі посилання (зноски) у тексті – посторінкові (внизу сторінок). Їхня нумерація – наскрізна (продовжується на інших сторінках, а не починається заново). Оформлення збігається з кінцевим бібліографічним описом.

Загальний список літератури подаємо відповідно до основних вимог Ґарвардського стилю бібліографічного опису в алфавітному порядку (докладніше – трохи далі).

Якщо у поданій статті мають місце посилання виключно на джерела латиницею (англійські, німецькі, французькі тощо), тобто немає праць кирилицею, арабською, китайською тощо, достатньо одного списку літератури (References).

Якщо у поданій статті містяться посилання на джерела або не латиницею (кириличні, арабські, китайські тощо), або поєднано різні посилання – латиницею й іншими шрифтами (напр., частина посилань англійською, німецькою, а частина – українською, болгарською), необхідно подавати два варіанти списку літератури, і обидва – за Гарвардським стилем:

 1. Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і латиницею та ін.);
 2. References (той самий список літератури, але виключно латиницею – правила перекладу і транслітерації див. нижче).


5. Список літератури і References

За основу оформлення взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard reference system).

Принцип бібліографічного опису у обох списках – ідентичний, різниця між ними, нагадуємо, тільки в тому, що у списку літератури бібліографічні позиції відображено мовами оригіналів, а у references – перекладені англійською (якщо є можливість)[1], подані латиницею мовою оригіналу, або транслітеровані латиницею.

Загальні правила:

 • спочатку вказуємо прізвище автора, через кому – його ініціали; називаємо всіх авторів;
 • після прізвища та ініціалів автора / авторів у дужках вказуємо рік публікації, напр.: (2019);
 • після дати публікації в лапках подаємо “Назва статті” або “Назва розділу”, якщо це посилання на розділ колективної монографії;
 • потім курсивом подаємо Назву Журналу чи Назву Монографії (всі значимі слова назви журналу чи книги / монографії пишемо з великої літери);
 • потім – через коми - подаємо номер журналу і сторінки статті, або називаємо видавництво, місто видання і загальну кількість сторінок книги.


6. Детальні правила оформлення посилань на різні типи джерел.


6.1. Посилання на статтю у друкованому журналі

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання статті ось така:

Автор, В.В. (2016), «Назва статті», Назва Журналу, вип. 15, с. 13-18.

Author, A.A. (2013), “Title of article”, Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.

Спочатку подаємо прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами) або ім’я, потім у дужках – рік публікації, через кому – назва статті в лапках, через кому – курсивом назва журналу (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери), через кому – номер журналу, через кому – сторінки публікації.

Якщо авторів декілька, то перед прізвищем останнього з них, замість коми, ставимо знак & (and):

Автор1, А.А., Автор2, Б.Б. та Автор3, В.В. (2019), «Назва статті», Назва журналу, вип. 10, с. 10-17.

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), “Title of article”, Title of Journal, vol. 11, no. 3, pp. 85-94.

Приклади:

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J. & Lupton, R.A. (2010), “The art of writing a scientific article”, Journal of Scientific Communications, no. 163, pp. 51–59.

Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986), “The moderator-mediator variable distinction in social psychological research”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 51, pp. 1173-1182.

У списку літератури:

Євтушенко, Людмила і Загуменна, Надія (2019), «Бімедійність в епоху глобалізації», Вісник Львівського університету. Серія Журналістика, вип. 45, с. 367-372.

У reference:

Yevtushenko, Liudmyla & Zahumenna, Nadiia (2019), “Bimedia coverage in the era of globalisation”, Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, issue 45, p. 367–372.


6.2. Посилання на статтю в електронному журналі

Оформлюється майже так само, як і посилання на статтю в друкованому журналі, проте номерів сторінок публікації може не бути. Наприкінці посилання, через кому, додаємо слова available at або URL: та подаємо веб-адресу посилання, потім у дужках після слова accessed називаємо дату останнього доступу до публікації.

Приклад:

Gilmore, J. (2014), “Translating American Exceptionalism: Comparing Presidential Discourse About the United States at Home and Abroad”, International Journal of Communication, vol. 8, available at: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2336/1263 (accessed 05 December 2014).

Романдаш, Анна (2018), «Росія рік поширювала фейки про Азовське море, готуючись до Керченської кризи (світова преса)», Радіо «Свобода», 11 грудня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29650610.html (останній перегляд 04 травня 2019)

 

Передача латиницею посилань на україно- та російськомовні статті

Прізвище автора передається транслітерацією відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27.01.2010 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсах: http://translit.kh.ua/?lat&passport, http://ukrlit.org/transliteratsiia#source=0J7Qu9GM0LPQsCDQpdCw0LzQtdC00L7QstCw або інших, що відповідають чинному державному стандарту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Назву статті необхідно перекласти англійською мовою, або подати мовою оригіналу латинкою (наприклад, німецькою, румунською, польською, французькою тощо).

Назву журналу передаємо транслітерацією (всі значимі слова назви журналу пишемо з великої літери).

Після назви журналу транслітерацією, треба у квадратних дужках подати назву журналу, перекладену англійською мовою або мовою оригіналу латинкою (наприклад, німецькою, румунською, польською, французькою тощо).

Приклади подання у списку літератури (1) та reference (2):

 1. Житарюк, М.Г. (2019), «Бібліографічний аспект Шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія «Сторінки румунської шевченкіани», Вісник Львівського університету. Серія журналістика, вип. 45, с. 218-229. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10004/10011 (останній перегляд 05 травня 2019).
 2. Zhytariuk, M.H. (2019), “Bibliographical aspect of Shevchenko study in Romania and monographic and basic anthology “Pages of Romanian Shevchenkiana”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia zhurnalistyka [Visnyk of the Lviv University. Series Journalism], issue 45, pp. 218-229. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/10004/10011 (accessed 05 May 2019).


6.3. Посилання на книгу / монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на книжки / монографії така:

Автор1, А.А., Автор2, Б.Б. та Автор3, В.В. (2019). Назва Книжки, Видавець, Місто видання, 346 с.

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказуємо прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), якщо авторів декілька, то перед останнім прізвищем ставимо сполучник «та/і» (у латинській версії знак & (and)), потім у дужках – рік публікації, через кому – курсивом назва книги / монографії (всі значимі слова назви пишемо з великої літери), через кому – номер видання (якщо були перевидання, а ви цитуєте не перше видання), через кому – назва видавництва, через кому – місто видання, через кому – загальна кількість сторінок.

Якщо джерело кириличне, то:

 • прізвище автора передаємо транслітерацією за поданим вище стандартом;
 • назву книжки / монографії перекладаємо англійською мовою (всі значимі слова назви писати з великої літери);
 • назву видавництва передаємо транслітерацією за поданим вище стандартом;
 • місто видання перекладаємо англійською мовою.

Приклади подання у списку літератури (1) та reference (2):

 1. Житарюк, М.Г. (2008). Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія, Простір-М, Львів, 416 с. URL: https://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf
 2. Zhytariuk, M.H. (2008). Social and cultural model of journalism: traditions and innovations: Monograph, Prostir-M, Lviv, 416 s. URL: https://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf

 

6.4. Посилання на колективну монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на колективну монографію відрізняється від авторської монографії (див. вище) тим, що на початку посилання, замість прізвища та ініціалів автора, вказуємо прізвище та ініціали редактора:

Редактор, О.О. (Ред.) (2019), Назва Книжки, Видавець, Місто видання, 440 с.

Editor, E.E. (Ed.) (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 503 p.

 

Приклади подання у списку літератури (1) та reference (2):

 1. Лельонек, А. (Ред.) (2016), Потенціал слова. Міжнародні відносини і комунікація: стан і перспективи (колективна монографія), ПАІС, Варшава – Львів, 504 с.
 2. Lelonek, Adam (Ed.) (2016), Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy (monografia zbiorowa), PAIS, Warszawa – Lwów, 504 p.

 

Perepelytsia, H.M. (Ed.) (2014), Foreign Policy of Ukraine – 2013: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities, Stylos, Kyiv, 352 p.

 

6.5. Посилання на розділ у колективній монографії

Cхема оформлення бібліографічного посилання на розділ у колективній монографії:

Автор, Ф.М. (2018), «Назва розділу», Редактор, А.А. (Ред.), Назва книжки, Видавець, Місто видання, 490 с.

Author, A.A. (2014), “Title of chapter”, in Editor, E.E. (Ed.), Title of Book, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказуємо прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації, через кому – в лапках назва розділу, через кому слово «за» або «у» (англ. «in») та прізвище редактора, через кому – ініціали редактора і в дужках скорочення (Ред., англ. Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів, через кому – курсивом назва монографії (всі значимі слова назви слід писати з великої літери), через кому – номер видання (якщо є), через кому – назва видавництва, через кому – місто видання, через кому – сторінки розділу.

Приклад:

Mettam, G.R., & Adams, L.B. (2009), “How to prepare an electronic version of your article”, in Jones, B.S. & Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

 

6.6. Посилання на дисертацію та автореферат

Cхема оформлення посилання приблизно така, як для книжки/ монографії, однак після назви роботи додаємо слова PhD diss. (для тексту кандидатської дисертації), D.Sc. diss. (для тексту докторської дисертації), Abstract of the PhD diss. (для автореферату кандидатської дисертації), Abstract of the D.Sc. diss. (для автореферату докторської дисертації). Після цього у дужках скорочено називаємо галузь науки, з якої захищено дисертацію. Потім вказуємо назва закладу, де її захищено, через кому – назву міста (якщо не є очевидним із назви навчального закладу), потім – кількість сторінок.

Приклади:

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 189 p.

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 20 p.

Житарюк, М.Г. (2009), Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті, Докторська дисертація (соц. комун.), Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 409 с.

Zhytaryuk, M.G. (2009), Ukrainian journalism as the social and cultural model: genesis, dominants in the world information context, D. Sc. diss.(Soc. Communication), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 409 p.

Житарюк, М.Г. (2009), Українська журналістика як соціокультурна модель: ґенезис, домінанти у світовому інформаційному контексті, Автореферат докторської дисертації (соц. комун.), Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 36 с.

Zhytaryuk, M.G. (2009), Ukrainian journalism as the social and cultural model: genesis, dominants in the world information context, Abstract of the D.Sc. diss. (Soc. Communication), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 36 p.

 

6.7. Посилання на матеріали конференції

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали конференції:

Автор, П.П. (2018), «Назва виступу, доповіді або тез», за редакцією Прізвище та ініціали редактора, Назва Конференції, , місце проведення конференції, дата проведення конференції, Видавець, Місто публікації, стор. 85-89.

Author, A.A. (2014), “Title of proceedings”, in Editor E.E. (Ed.), Title of Conference, Place of Conference, Date of Conference, Publisher, City of publication, pp.89-91.

Спочатку вказуємо прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації матеріалів, через кому – в лапках назва виступу чи тез, через кому слово in та прізвище редактора, через кому – ініціали редактора і в дужках скорочення (Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів (якщо є), через кому – курсивом повна назва конференції, через кому – курсивом місце проведення конференції, через кому – курсивом дата проведення конференції, через кому – видавництво (якщо є), через кому – місце публікації матеріалів, через кому – сторінки публікації.

Приклад:

Житарюк, М.Г. (2017), «Культурна, релігійна та паспортна експансія Кремля як інструмент гібридної війни проти Заходу: контекст Грузії, України, Молдови й Румунії», за ред. Сіміліану, К. В., Трикутник «Румунія – Україна – Молдова»: дипломатія і належне управління, Сучава, Румунія, 10 липня 2017, Top Form, Бухарест, стор. 97-106. URL: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8550-57-2/Vasile-Simileanu__Trilaterala-Romania-Ucraina-Moldova-Diplomatie-si-buna-guvernare.html

Zhytaryuk, M.H. (2017), “Cultural, Religious and Passport Expansion by the Kremlin as an instrument of Hybrid War against the West: the Georgia’s, Ukraine’s, Moldova’s and Romania’s Context”, in Simileanu, C.V. (Ed.), Trilaterala România – Ucraina – Moldova: diplomație și buna guvernare, Suceava, România, 10 iulie 2017, Top Form, București, pp. 87-96. URL: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8550-57-2/Vasile-Simileanu__Trilaterala-Romania-Ucraina-Moldova-Diplomatie-si-buna-guvernare.html

Khylko, M.M. (2014), “Modern social and communication technologies: international experience and Ukrainian prospects”, in Rizun, V.V. (Ed.), Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference "Criteria of Diagnostic and Methods of Estimation of the Media Impact", Institute of Journalism, Kyiv, 10 April 2014, Kyiv, pp. 89-91.

 

6.8. Посилання на матеріали з інтернету

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали з інтернету:

Автор, Й.Д. (2019), «Назва статті / публікації», доступно за адресою: URL (дата звернення).

Author, A.A. (2014), “Title of article”, available at: url (accessed date).

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації, через кому – слова available at: та веб-адреса посилання, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до публікації.

Приклади:

Сидоренко, С. (2019), «Молдовський спікер: Відмова від євроінтеграції? Ні, це не буде ціною повернення Придністров’я!», доступно за адресою: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2019/02/4/7092165/ (дата перегляду 30 квітня 2014)

Sydorenko, S. (2019), “Moldovskyi spiker: Vidmova vid yevrointehratsii? Ni, tse ne bude tsinoiu povernennia Prydnistrovia!”, available at: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2019/02/4/7092165/ (accessed 30 April 2019).

Seddon, M. (2014), “Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America”, available at: www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america (accessed 03 June 2014).

 

6.9. Посилання на матеріали з інтернету, в яких автор не вказаний

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали без автора:

Назва видання (2019), «Назва публікації», доступно за адресою: URL (дата звернення).

Title of edition (2014), “Title of article”, available at: url (accessed date).

Приклади:

Радіо Свобода (2018), “Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео”, доступно за адресою: https://www.radiosvoboda.org/a/video-taranazov-sea/29620048.html (дата перегляду 05 травня 2019).

BBC NEWS (2014), “Ukraine profile”, available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 (accessed 09 December 2014).

 

6.10. Посилання на закони, резолюції, рішення і под.

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на закони, резолюції, рішення і под. документи:

Назва організації або установи (2019), Назва документа, Видавець, Місто публікування, 550 с.

Organization name (2014), Title of document, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказуємо назву органу чи організації – автора документу, потім у дужках – рік публікації, через кому – курсивом назва документу, через кому – дата документу (якщо є), через кому – назва видавництва (якщо є), через кому – місто видання (якщо є), через кому – кількість сторінок (якщо є). Якщо документ доступний онлайн – через кому слід додати слова available at: та веб-адресу, потім у дужках після слова accessed вказуємо дату останнього доступу до документу.

Приклад:

Council of the European Union (2014), Council conclusions on Ukraine, 20 October 2014, Luxembourg, available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf (accessed 05 December 2014).

 

Шаблон розміщення матеріалів у статті

Українською мовою:

 • індекс УДК;
 • ім’я та прізвище автора/авторів;
 • назва статті;
 • назва репрезентованої наукової (навчальної) установи;
 • поштова й електронна адреса установи;
 • персональний номер ORCID;
 • анотація українською мовою (на 350-500 знаків);
 • 4-6 ключових слів;
 • ТЕКСТ СТАТТІ;
 • cписок літератури;
 • Reference (транслітерація, англійська або латиниця мовами оригіналів).

Англійською мовою:

 • ім’я та прізвище автора/авторів;
 • назва статті;
 • назва репрезентованої наукової (навчальної) установи;
 • поштова й електронна адреса установи;
 • персональний номер ORCID;
 • розширена анотація англійською (на 1700-2000 знаків);
 • 4-6 ключових слів;

Опісля статті – інформація про автора (докладно подано на початку)

Якщо оформлення статті не відповідає зазначеним вимогам, редакція повертає статтю автору на доопрацювання або повідомляє про відмову в публікації!

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЕДАГУВАННЯ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. Редагування статей відбувається впродовж одного місяця після завершення збору.

2. Статтю редагують та рецензують два незалежні експерти.

3. Висновки редакції є таємними.

4. Редакція залишає за собою право відмовити у публікації статті.

5. Рецензія може бути відкрита лише на вимогу автора у випадку відмови публікації.[1] Не завше доречно перекладати назви повідомлень у ЗМІ, в інтернеті, бо може бути безліч варіантів перекладу, що в посиланнях різних авторів можна потрактувати як різні повідомлення. Натомість назви періодичних видань, книг, наукові статті необхідно подавати англійською або латиницею мовою оригіналу.