Vol 4, No 1 (2010)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0401

Table of Contents

Experimental works

D. O. Minchenko, I. V. Bozhko, T. O. Zinchenko, O. P. Yavorovsky, O. H. Minchenko
5-14
K. P. Dudok, I. J. Vlokh, R. O. Vlokh, T. H. Dudok, A. M. Fedorovych, N. V. Ilchishin, A. V. Shkavolyak, N. O. Sybirna
15-26
H. I. Falfushynska, L. L. Gnatyshyna, O. B. Stoliar, O. Dedourge-Geffard, A. Geffard
PDF
27-38
O. V. Moravska, S. O. Vovk
39-44
M. M. Shcherbatyuk, K. M. Sytnik
45-52
V. I. Baranov, M. J. Gavriljak, J. V. Telegus
53-62
D. S. Gorlov, M. Yu. Makarchuk, V. B. Bogdanov, T. V. Kutsenko, V. A. Kharchenko, Yu. P. Gorgo
63-70
Z. Wang, Y. Wang, L. Jerzak, Z. Zhang
PDF
71-82
M. V. Pirogov
83-94
H. Lysenko, I. Danylyk
95-108
A. V. Novikoff
109-114
S. V. Izmestieva, A. V. Odintsova
115-122
K. Svidrak, N. Kalinovych, N. Vorobets
123-134
N. Kalinovych
135-142

Review

N. O. Sybirna, M. Ya. Lyuta, N. I. Klymyshyn
143-160

Announcements

M. V. Pirogov
161-164