Архіви

2018

№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

У наукових статтях розглянуто проблеми  сучасної дериватології,  фонетики та фонології української мови, питання граматики крізь призму сучасної лінгвістичної парадигми, з’ясовано актуальні завдання сучасної української лексикології та лексикографії, традиції і перспективи сучасного термінознавства, історії мови, ідеї, теорії та школи українського мовознавства,. традиційні і нові підходи до вивчення ономастики, питання синхронної та діахронної діалектології, сучасні проблеми соціо-, етно-, психолінгвістики, лінгвокультурології.

№ 67 (2018): Випуск 67. Частина 2

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науковій конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція». Крім українських учених, у конференції взяли участь науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретичні аспекти феномену покоління в літературі, зо- крема особливості функціонування тексту між генераціями, зміну канонів, трансформацію традиційної естетики, а також специфіку літератури між війнами та проблему воєнного покоління. Для науковців, педагогів та студентів.

№ 67 (2018): Випуск 67. Частина 1

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науковій конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція». Крім українських учених, у конференції взяли участь науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретичні аспекти феномену покоління в літературі, зо- крема особливості функціонування тексту між генераціями, зміну канонів, трансформацію традиційної естетики, а також специфіку літератури між війнами та проблему воєнного покоління. Для науковців, педагогів та студентів.

2017

№ 66 (2017): Випуск 66: Українська фольклористика

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” представляє результати спільного проекту Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси і Лабораторії фольклорис­тичних досліджень, націленого на комплексний аналіз і висвітлення теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування фольклорної традиції в історико-культурній перспективі. У публікаціях авторів порушено широкий спектр проблем фольклористичного до­кументування у площинах фіксації й архівування фольклорних матеріалів: створення архівних документів, організація архівних фондів, оперування цифровими аудіовізуальними документа­ми, зберігання документів на історичних носіях, налагодження доступу до архівних матеріалів, розробка пошуково-систематизаційних інструментів для оптимізації дослідницької праці. Основ­ний розділ збірника становлять статті, які розкривають історію, напрями діяльності й напрацю­вання сучасних осередків дослідження й архівування фольклору яв в Україні, так і закордоном.

№ 65 (2017): Випуск 65: Орієнталістика

Статті збірника містять результати сучасних досліджень мов та літератур Близького і Далекого Сходу, а також розвідки про історичні та культурні зв’язки України та країн Сходу. Збірник укладено за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики (до 90-річчя від дня народження Ярослава Дашкевича)», яка відбувалась 13–14 грудня 2016 року.


2015

№ 62 (2015): Випуск 62: Франкознавство

У черговому випуску Вісника висвітлено чимало актуальних питань сучасного франкознавства. Основний акцент зроблено на інтерпретації Франкових художніх творів (поезія, мала та велика проза). Ґрунтовно проінтерпретовано теоретичні аспекти наукових студій ученого в галузі літературознавства, мовознавства та фольклористики. У розділі «Публікації» представлено німецькомовні оригінали та українські переклади листів редакції журналу «Die Zeit» до Івана Франка. Уведено у науковий обіг епістоли угорського славіста Оскара Ашбота до українського письменника. Для науковців, педагогів та студентів.

2014

№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

Статті збірника містять результати сучасних досліджень мов та літератур Близького і Далекого Сходу, а також методики викладання іноземних мов. З’ясовано питання міжкультурної комунікації.

№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

2013

№ 59 (2013): Випуск 59

У Віснику вміщено тексти доповідей, виголошених на Міжнародній міжгалузевій конференції “Топоніміка і контекстуальний метод К. М. Тищенка” (Київ, 20 квітня 2012 року) і на однойменному круглому столі у Львові (5 жовтня 2012 року). Матеріали збірника відображають стан студій топонімії України (топонімічний слід давніх персів, скіфів, адиґів, валахів; топонімічні підсистеми окремих областей; топонімічні джерела нового історичного атласу України; метод топонімічного контекстування, який розробив професор К. М. Тищенко). Представлено доповіді про окремі аспекти вивчення топонімії Авести, топонімічні системи Хорватії, Ірану, Японії, Мадаґаскару, Італії, Франції, вживання топонімів у пресі й дипломатичному дискурсі. Книга адресована мовознавцям, історикам і всім, хто цікавиться топонімією як спільним об’єктом дослідження історії, географії та лінгвістики.

№ 58 (2013): Випуск 58: Франкознавство

У збірнику запропоновано різновекторний аналіз творчої спадщини Івана Франка. Звернено увагу на теоретико-методологічний вимір доробку письменника, презентовано сучасну наукову інтерпретацію його окремих художніх полотен, підкреслено вагомий потенціал перекладацьких та перекладознавчих Франкових напрацювань, засвідчено концептуальну глибину фольклористичних студій дослідника.

2012

№ 57 (2012): Випуск 57

Опубліковано дослідження, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства. У працях авторів висвітлено теоретичні питання української мови на рівні фонетики, лексикології, семантики, словотвору та граматики, питання методики вивчення української мови, репрезентовано основні тенденції розвитку мови останніх десятиліть.

№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

У збірнику вміщено дослідження, які охоплюють широкий спектр мовознавчих проблем, що стосуються граматики, фразеології, ономастики, етимології, діалектології, культури мови, соціолінгвістики, культурології, перекладу, історії слов’янських мов та історії мовознавства. Розглянуто інноваційні процеси у сфері лексики і термінології слов’янських мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, актуальні питання міжмовних контактів. Значну увагу приділено вирішенню проблем історії слов’янських літератур та літературознавчої компаративістики.

№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2

У збірнику вміщено дослідження, які охоплюють широкий спектр мовознавчих проблем, що стосуються граматики, фразеології, ономастики, етимології, діалектології, культури мови, соціолінгвістики, культурології, перекладу, історії слов’янських мов та історії мовознавства. Розглянуто інноваційні процеси у сфері лексики і термінології слов’янських мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, актуальні питання міжмовних контактів. Значну увагу приділено вирішенню проблем історії слов’янських літератур та літературознавчої компаративістики.

2011

№ 55 (2011): Випуск 55: Франкознавство

У збірнику запропоновано різновекторний аналіз творчої спадщини Івана Франка. Звернено увагу на теоретико-методологічний вимір доробку письменника, презентовано сучасну наукову інтерпретацію його окремих художніх полотен, підкреслено вагомий потенціал перекладацьких та перекладознавчих Франкових напрацювань, засвідчено концептуальну глибину фольклористичних студій дослідника. У виданні уперше републіковано “Листи до товаришки” Анни Франко-Ключко.

№ 54 (2011): Випуск 54

У Віснику висвітлено результати сучасних досліджень у галузі східних мов та літератур.

№ 53 (2011): Випуск 53: Сходознавство

У Віснику висвітлено результати сучасних досліджень у галузі східних мов, літератур та культур, присвячені мовним та літературним зв’язкам України і Сходу.

2010

№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

У збірнику подано наукові статті, які поглиблено та різносторонньо висвітлюють феномен Івана Франка, його творчу спадщину. Роглянуто важливі теоретичні та методологічні проблеми літературознавства, перекладознавства і фольклористики, введено у науковий обіг низку нових невідомих документів. Відзначено участь І. Франка у резонансних видавничих проектах.

№ 50 (2010): Випуск 50

Статті збірника містять матеріали конференції, присвяченої сторіччю від дня народження Михайла Шкільника: дослідженню творчої спадщини Михайла Шкільника, визначних педагогів минулого й сучасності, а також вивченню актуальних проблем сучасної педагогіки й мовознавства.

2009

№ 48 (2009): Випуск 48

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” присвячено 80-літтю професора кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Моторного – відомого літературознавця, дослідника міжслов’янських літературних та культурних взаємин, перекладача. У збірнику вміщено статті колег, учнів та послідовників науковця, в яких висвітлено актуальні проблеми мови, літератури, історії та культури зарубіжних слов’янських народів. Подано бібліографію праць Володимира Моторного за 2004–2009 роки. Окрему рубрику становлять есеї та переклади.

№ 47 (2009): Випуск 47: Українська фольклористика

Черговий випуск "Вісника Львівського університету" приурочено сторіччю експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну для запису кобзарського та лірницького ре­пер­туару влітку 1908 року. У працях авторів розкрито історію перебігу і важливість цього проекту, заторкнуто питання методології дослідження українського фольк­лору, пред­став­лено но­віт­ні тенденції зарубіжної фольклористики. Цей випуск започатковує рубрику "Документування фольклору", покликану активізувати обмін думками у царині архівування фольклорної тра­диції. У розділі "Публікації" передруковуємо раритетну працю Філарета Колесси "Огляд україньско-рускої народної поезиї".

№ 46 (2009): Випуск 46

Статті збірника містять дослідження актуальних питань соціолінгвістичної ситуації в умовах пострадянської мовної дійсності. Простежено семантичні зрушення в лексичній системі української мови на зламі століть.

2008

№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

Статті збірника містять результати сучасних досліджень у галузі східних мов, літератур та культур. Окремий розділ присвячено мовним і літературним зв’язкам України та Сходу.

1 - 25 з 27 результатів     1 2 > >>