Архіви2018

№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

У наукових статтях розглянуто проблеми  сучасної дериватології,  фонетики та фонології української мови, питання граматики крізь призму сучасної лінгвістичної парадигми, з’ясовано актуальні завдання сучасної української лексикології та лексикографії, традиції і перспективи сучасного термінознавства, історії мови, ідеї, теорії та школи українського мовознавства,. традиційні і нові підходи до вивчення ономастики, питання синхронної та діахронної діалектології, сучасні проблеми соціо-, етно-, психолінгвістики, лінгвокультурології.

№ 67 (2018): Випуск 67. Частина 2

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науковій конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція». Крім українських учених, у конференції взяли участь науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретичні аспекти феномену покоління в літературі, зо- крема особливості функціонування тексту між генераціями, зміну канонів, трансформацію традиційної естетики, а також специфіку літератури між війнами та проблему воєнного покоління. Для науковців, педагогів та студентів.

№ 67 (2018): Випуск 67. Частина 1

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науковій конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція». Крім українських учених, у конференції взяли участь науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретичні аспекти феномену покоління в літературі, зо- крема особливості функціонування тексту між генераціями, зміну канонів, трансформацію традиційної естетики, а також специфіку літератури між війнами та проблему воєнного покоління. Для науковців, педагогів та студентів.

2017

№ 66 (2017): Випуск 66: Українська фольклористика

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” представляє результати спільного проекту Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси і Лабораторії фольклорис­тичних досліджень, націленого на комплексний аналіз і висвітлення теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування фольклорної традиції в історико-культурній перспективі. У публікаціях авторів порушено широкий спектр проблем фольклористичного до­кументування у площинах фіксації й архівування фольклорних матеріалів: створення архівних документів, організація архівних фондів, оперування цифровими аудіовізуальними документа­ми, зберігання документів на історичних носіях, налагодження доступу до архівних матеріалів, розробка пошуково-систематизаційних інструментів для оптимізації дослідницької праці. Основ­ний розділ збірника становлять статті, які розкривають історію, напрями діяльності й напрацю­вання сучасних осередків дослідження й архівування фольклору яв в Україні, так і закордоном.

№ 65 (2017): Випуск 65: Орієнталістика

Статті збірника містять результати сучасних досліджень мов та літератур Близького і Далекого Сходу, а також розвідки про історичні та культурні зв’язки України та країн Сходу. Збірник укладено за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики (до 90-річчя від дня народження Ярослава Дашкевича)», яка відбувалась 13–14 грудня 2016 року.

№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

Черговий  випуск Вісника присвячено 110-ій річниці від дня народження професора кафедри української мови Львівського національного університету, доктора філологічних наук  Івана Ковалика.  У наукових статтях розглянуто проблеми  сучасної дериватології,  фонетики та фонології української мови, питання граматики крізь призму сучасної лінгвістичної парадигми, з’ясовано актуальні завдання сучасної української лексикології та лексикографії, традиції і перспективи сучасного термінознавства, історії мови, ідеї, теорії та школи українського мовознавства, питання лінгводидактики, мовної освіти та культури мови. Для науковців, педагогів, студентів.

№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина ІI

Черговий випуск Вісника присвячено 110-ій річниці від дня народження професора кафедри української мови Львівського національного університету, доктора філологічних наук Івана Ковалика. У наукових статтях розглянуто традиційні і нові підходи до вивчення ономастики, питання синхронної та діахронної діалектології, сучасні проблеми соціо-, етно-, психолінгвістики, лінгвокультурології, з’ясовано нове в лінгвістиці тексту. Для науковців, педагогів, студентів.


2015

№ 62 (2015): Випуск 62: Франкознавство

У черговому випуску Вісника висвітлено чимало актуальних питань сучасного франкознавства. Основний акцент зроблено на інтерпретації Франкових художніх творів (поезія, мала та велика проза). Ґрунтовно проінтерпретовано теоретичні аспекти наукових студій ученого в галузі літературознавства, мовознавства та фольклористики. У розділі «Публікації» представлено німецькомовні оригінали та українські переклади листів редакції журналу «Die Zeit» до Івана Франка. Уведено у науковий обіг епістоли угорського славіста Оскара Ашбота до українського письменника. Для науковців, педагогів та студентів.

2014

№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

Статті збірника містять результати сучасних досліджень мов та літератур Близького і Далекого Сходу, а також методики викладання іноземних мов. З’ясовано питання міжкультурної комунікації.

№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

2013

№ 59 (2013): Випуск 59

У Віснику вміщено тексти доповідей, виголошених на Міжнародній міжгалузевій конференції “Топоніміка і контекстуальний метод К. М. Тищенка” (Київ, 20 квітня 2012 року) і на однойменному круглому столі у Львові (5 жовтня 2012 року). Матеріали збірника відображають стан студій топонімії України (топонімічний слід давніх персів, скіфів, адиґів, валахів; топонімічні підсистеми окремих областей; топонімічні джерела нового історичного атласу України; метод топонімічного контекстування, який розробив професор К. М. Тищенко). Представлено доповіді про окремі аспекти вивчення топонімії Авести, топонімічні системи Хорватії, Ірану, Японії, Мадаґаскару, Італії, Франції, вживання топонімів у пресі й дипломатичному дискурсі. Книга адресована мовознавцям, історикам і всім, хто цікавиться топонімією як спільним об’єктом дослідження історії, географії та лінгвістики.

№ 58 (2013): Випуск 58: Франкознавство

У збірнику запропоновано різновекторний аналіз творчої спадщини Івана Франка. Звернено увагу на теоретико-методологічний вимір доробку письменника, презентовано сучасну наукову інтерпретацію його окремих художніх полотен, підкреслено вагомий потенціал перекладацьких та перекладознавчих Франкових напрацювань, засвідчено концептуальну глибину фольклористичних студій дослідника.

2012

№ 57 (2012): Випуск 57

Опубліковано дослідження, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства. У працях авторів висвітлено теоретичні питання української мови на рівні фонетики, лексикології, семантики, словотвору та граматики, питання методики вивчення української мови, репрезентовано основні тенденції розвитку мови останніх десятиліть.

№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

У збірнику вміщено дослідження, які охоплюють широкий спектр мовознавчих проблем, що стосуються граматики, фразеології, ономастики, етимології, діалектології, культури мови, соціолінгвістики, культурології, перекладу, історії слов’янських мов та історії мовознавства. Розглянуто інноваційні процеси у сфері лексики і термінології слов’янських мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, актуальні питання міжмовних контактів. Значну увагу приділено вирішенню проблем історії слов’янських літератур та літературознавчої компаративістики.

№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2

У збірнику вміщено дослідження, які охоплюють широкий спектр мовознавчих проблем, що стосуються граматики, фразеології, ономастики, етимології, діалектології, культури мови, соціолінгвістики, культурології, перекладу, історії слов’янських мов та історії мовознавства. Розглянуто інноваційні процеси у сфері лексики і термінології слов’янських мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, актуальні питання міжмовних контактів. Значну увагу приділено вирішенню проблем історії слов’янських літератур та літературознавчої компаративістики.

2011

№ 55 (2011): Випуск 55: Франкознавство

У збірнику запропоновано різновекторний аналіз творчої спадщини Івана Франка. Звернено увагу на теоретико-методологічний вимір доробку письменника, презентовано сучасну наукову інтерпретацію його окремих художніх полотен, підкреслено вагомий потенціал перекладацьких та перекладознавчих Франкових напрацювань, засвідчено концептуальну глибину фольклористичних студій дослідника. У виданні уперше републіковано “Листи до товаришки” Анни Франко-Ключко.

№ 54 (2011): Випуск 54

У Віснику висвітлено результати сучасних досліджень у галузі східних мов та літератур.

№ 53 (2011): Випуск 53: Сходознавство

У Віснику висвітлено результати сучасних досліджень у галузі східних мов, літератур та культур, присвячені мовним та літературним зв’язкам України і Сходу.

1 - 25 з 34 результатів     1 2 > >>