Періодичні наукові видання


Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»

У Віснику Львівського університету Серія Міжнародні відносини висвітлено актуальні проблеми різних галузей міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, країнознавства та лінгвістики.

Індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія юридична

“Вісник Львівського університету. Серія юридична” висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні. У збірнику публікуються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані наукові статті, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки і мають наукову та практичну цінність. Виходить з 1949 року.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Збірник має міжнародну акредитацію – він зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (Франція) – ISSN. Має повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України, у Google Scholar.

Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International.

Категорія читачів: науковці, педагоги, студенти, аспіранти, працівники органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, суду, правоохоронних органів, правової служби на підприємствах, установах, організаціях, адвокати.

Оригінальна версія збірника: електронна.

Включено до категорії «Б» Переліку електронних фахових видань (Наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166).

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Виходить 1-2 рази на рік.

Статті подаються до 1 березня та до 1 жовтня.

Головний редактор: Бурдін Володимир Миколайович , д-р юрид. наук, проф.

Заступник головного редактора: Герц Алла Анатоліївна, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар редколегії: Шандра Роман Станіславович, канд. юрид. наук, доц..

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія хімічна

У Віснику публікуються оригінальні результати з різних розділів хімії, у тому числі неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок хімії.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія історична

Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензіїз актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та етнології. У науковий обіг вводиться низка невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.

Рік заснування: 2007

Галузь та проблематика: У Віснику публікуються наукові праці, які містять нову інформацію в галузі соціології, аналіз сучасних соціологічних теорій та результати соціологічних досліджень, проведених провідними соціологічними центрами і службами як в Україні, так і за її межами. “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” публікує статті з історії та теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, результати соціологічних досліджень, навчально-методичні матеріали для викладачів соціології, бібліографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукове життя соціологічної спільноти. Для науковців, викладачів, студентів.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 p. (перереєстрація від  12.05.2015 р., Наказ МОН №528) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Вісник включений до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 No 886)

Спеціальність ДАК: соціологічні науки.

ISSN 2078-144X (Print)

ISSN 2664-1844 (on-line)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 Р від 30.10.2008 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Index CopernicusGoogle Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory

Номери та статті з 2017 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Головний редактор: О.Б. Демків, кандидат соц. наук, доцент

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000.

Телефон: + (38) (032) 239-42-80, 093 323 70 79

E-mail: visnyk.sociology@lnu.edu.ua , oleh.demkiv@lnu.edu.ua

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки

У Віснику висвітлюється широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної психології. Розглядаються аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу. Аналізуються актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології та ін. Для науковців, викладачів, студентів, професійних психологів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

У Віснику публікуються праці з теорії крайових задач для диференціальних рівнянь, алгебри, топології, теорії функцій комплексного змінного, функціонального аналізу, теорії ймовірності та статистики, проблем математичного моделювання фізико-механічних процесів і механіки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія філологічна

“Вісник Львівського університету. Серія філологічна” – збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики. Виходить з 1968 року. Видає філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Рік заснування:1968
Проблематика:висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 14615-3586Р від 28 жовтня 2008 року
Періодичність:1-2 рази на рік
Мова видання:українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник:Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор:професор, доктор філологічних наук Тарас САЛИГА
Заступник головного редактора:професор, доктор філологічних наук Ярослав ГАРАСИМ
Відповідальний секретар:кандидат філологічних наук, доцент Мар’яна ГІРНЯК
Члени редколегії:
 1. Йозеф Андерш, д-р філол. наук, проф. (Університет Палацького, м. Оломоуц, Чехія)
 2. Боґуслав Бакула, д-р філол. наук, проф. (Університет імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща)
 3. Флорій Бацевич, д-р філол. наук, проф.
 4. Василь Будний, канд. філол. наук, доц.
 5. Людмила Васильєва, д-р філол. наук, проф.
 6. Андрій Вовчак, канд. філол. наук, доц.
 7. Михайло Гнатюк, д-р філол. наук, проф.
 8. Ірина Єременко, канд. філол. наук, доц.
 9. Василь Івашків, д-р філол. наук, проф.
 10. Микола Ільницький, д-р філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України
 11. Валерій Корнійчук, д-р філол. наук, проф.
 12. Ірина Кочан, д-р філол. наук, проф.
 13. Алла Кравчук, канд. філол. наук, проф.
 14. Богдана Криса, д-р філол. наук, проф.
 15. Галина Мацюк, д-р філол. наук, проф.
 16. Ігор Набитович, д-р філол. наук., проф. (Університет імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща),
 17. Любомир Сеник, д-р філол. наук, проф.
 18. Алла Татаренко, д-р філол. наук., проф.
 19. Зеновій Терлак, канд. філол. наук., доц.
Адреса редакції:Львівський національний університет імені Івана Франка,
Філологічний факультет
вул. Університетська, 1, кімн. 231, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-41-88
E-mail: filologylnu@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія філософські науки.

У Віснику публікуються актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку
духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія іноземні мови

У Віснику Львівського національного університету, серія “Іноземні мови” розглянуто питання словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної лінгвістики англійської, німецької, французької, іспанської та класичних мов. Окремі статті висвітлюють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції у Львівському університеті, сучасні методики викладання іноземних мов.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія географічна

Проблематика: природничо-географічні науки: географія ґрунтів, біогеографія, геоморфологія, палеогеографія, фізична географія, ландшафтознавство, а також економічна та соціальна географії, географія туризму, охорона природи, гео- та соціоекологія тощо.

"Вісник Львівського університету. Cерія географічна" належить до  наукових фахових видань України категорії  Б (02.07.2020), в яких можуть публікуватися статті за спеціальностями:

103 Науки про землю; 106 Географія

Індексується у наукометричних базах даних IndexCopernicus, CrossRefDatabase, GoogleScholar, Ulrichsweb (Ulrich’sPeriodicalsDirectory), OpenUkrainianCitationIndex, Dimensions, WorldCat.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Висвітлення актуальних проблем теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львіського Університету. Серія геологічна

Проблематика: актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки

Склад редколегії:  Волошин П. К. – головний редактор, Генералова Л. В. – заступник головного редактора,  Віхоть Ю. М. – відповідальний секретар редколегії

ISSN 2078-6425 (Print) 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Виходить з 1962 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3580Р від 28.10.2008 р.

Мови публікування: українська або англійська

DOI: 10.30970/vgl.

Класифікаційний індекс УДК (для наукових видань) УДК 55

Сторінка геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна включений до переліку фахових наукових видань України (Категорія "Б") зі спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", 014 "Середня освіта", 015 "Професійна освіта", 016 "Спеціальна освіта", 231 "Соціальна робота" відповідно до рішення Атестаціної колегії МОН України, затвердженого наказом МОН України від 15.04.2021 р. № 420

Збірник друкує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, соціальної та корекційної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія економічна

Вісник публікує статті, які  містять нові оригінальні результати дослідження актуальних питань розвитку фундаментальної економічної науки, вітчизняної та світової економіки, застосування кількісних методів та інформаційних технологій у цифровій економіці, інноваційних напрямів розвитку обліку та оподаткування, менеджменту, маркетингу, а також результати міждисциплінарних досліджень в галузях економіки, права, екології та інших наук.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія журналістика

Рік заснування: 1958

Галузь та проблематика: У Віснику публікуються наукові праці українських та зарубіжних авторів, що відображають широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних гуманістичних цінностей. Для науковців, викладачів, студентів.

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України категорії "Б", в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України №724 від 09.08.2022 р.).

Спеціальність: соціальні комунікації.

ISSN 2078-7324 (Print)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1877 від 30.05.2024 р. Ідентифікатор медіа R30-04893.

Виходить 1–2 рази на рік

Електронну версію журналу включено до каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google Scholar, Index Copernicus.

Номери з 2006 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Головний редактор: О. А. Мітчук, д-р наук із соціальних комунікацій, професор.
Заступники головного редактора: М. Г. Житарюк, д-р наук із соціальних комунікацій, професор; І. В. Крупський, д-р і. наук, професор; П. В. Іванишин, д-р філол. наук, професор.
Відповідальний секретар: Т. М. Хоменко, канд. філол. наук, доцент.

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики, вул. Генерала Чупринки, 49, к. 203, 79044, Львів, Україна.

Телефон: +38 (032) 239-47-51

E-mail: visnyk.journalism@lnu.edu.ua

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


Тексти видання ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

 Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Актуальні проблеми методології політичної науки, аналіз стану розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.

Форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка видає збірник наукових праць "Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" починаючи з 1999 року.

Проблематика збірника - висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики.

"Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" належить до  наукових фахових видань України категорії  Б, в яких можуть публікуватися статті за фізико-математичними спеціальностями:

113 Прикладна математика122 Комп’ютерні науки; 124 Системний аналіз.


Періодичність видання - 1-2 випуски на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія біологічна

У “Віснику Львівського університету. Серія біологічна” опубліковані статті з актуальних проблем біології.

"Вісник Львівського університету. Cерія біологічна" належить до  наукових фахових видань України категорії  Б (17.03.2020), в яких можуть публікуватися статті за спеціальностями:

091 Біологія; 101 Екологія; 162 Біотехнології та біоінженерія

Індексується у наукометричній базі даних WebofScience (ZoologicalRecord). 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство

У Віснику публікують статті, присвячені актуальним проблемам театрознавства, образотворчого мистецтва, музикознавства, культурології. Низку текстів подано в розділах “Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Львівського університету. Серія Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.

Вісник Львівського університету
Серія "Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології"
Актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства,
застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація