Вісник Львівського університету. Серія географічна

Проблематика: природничо-географічні науки: географія ґрунтів, біогеографія, геоморфологія, палеогеографія, фізична географія, ландшафтознавство, а також економічна та соціальна географії, географія туризму, охорона природи, гео- та соціоекологія тощо.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 14608-3579 Р від 28.10.2008 р.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Індексується у таких міжнародних наукометричних базах:

Електронну версію журналу розміщено на платформі "Наукова періодика України" в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України

Адреса редакційної колегії: Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, 79007, Львів, Україна

Тел. +38 (032) 239-46-35; 239-45-98

http://geography.lnu.edu.ua/

e-mail: geo_visnyk@ukr.net