Vol 13, No 1 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1301

Table of Contents

Experimental works

O. V. Tsymbalyuk, A. M. Naumenko, T. L. Davydovska
PDF
3-26
L. L. Gnatyshyna
PDF
27-38
R. V. Fafula, Z. D. Vorobets
PDF
39-50
Ya. R. Shalai, M. V. Popovych, O. R. Kulachkovskyy, V. P. Hreniukh, S. M. Mandzynets, N. S. Finiuk, A. M. Babsky
PDF
51-60
V. V. Khoma
PDF
61-70
V. V. Bati, N. V. Boyko
PDF
71-84
A. M. Shulhan, O. Z. Zarichna, I. M. Lozynskyy, O. B. Semenyshyn
PDF
85-94
R. Andreychuk, A. Odintsova
PDF
95-105
M. P. Lutska
PDF
107-116

Review

R. M. Cherepanyn
PDF
117-128
O. M. Klyuchko
PDF
129-144
V. O. Nachychko, Yu. G. Gamulya
145-160
Y. V. Tsaryk, O. S. Reshetylo, I. Y. Tsaryk
161-168

Announcements

REVIEW. A. Babsky, O. Ikkert, V. Man’ko. Basics of Bioenergetics: a textbook [for students of universities]. - Lviv: Ivan Franko LNU, 2019. – 312 p. – (Series "Biological Studies")

S. Kosterin, N. Doliba, V. Lushchak, D. Gospodaryov
169-170