Vol 5, No 2 (2011)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0502

Table of Contents

Experimental works

Y. V. Kurlishchuk, B. O. Vynnytska-Myronovska, Y. P. Bobak, O. V. Stasyk
5-16
O. I. Chen, L. S. Lyniv, N. I. Igumentseva, M. L. Barska, N. O. Sybirna, O. V. Stasyk
PDF
17-28
S. Afanasyev, Y. Filak, R. Stoyka
29-36
L. L. Karbovskyi, D. O. Minchenko, S. V. Danylovsky, M. Moenner, O. H. Minchenko
PDF
37-50
T. B. Peretyatko, S. P. Gudz
51-60
A. R. Gnatush, V. R. Drel, A. Ya. Yalaneckyy, V. I. Mizin, V. A. Zagoruyko, V. G. Gerzhykova, N. O. Sybirna
61-72
Yu. Z. Dlyaboha, J. F. Rivis
73-84
N. V. Kondratiuk, H. V. Vashchylin, O. Z. Zarichna, L. A. Gagalovska, R. I. Sybirna
85-92
O. G. Stasyk, O. V. Stasyk
93-104
Ye. Yu. Morderer, S. I. Sorokina, M. P. Palanytsya, A. M. Sichuk, O. P. Rodzevich
105-112
O. Ye. Kaglyan, D. I. Gudkov, V. G. Klenus, Z. O. Shyroka, A. P. Korobovych, N. A. Pomortseva, L. I. Yablonska, O. B. Nazarov
113-120
L. Bezusko
121-130
N. Ya. Kyyak, O. L. Baik
131-140

Review

H. L. Antonyak, N. O. Babych, L. P. Biletska, N. E. Panas
141-152
A. V. Novikoff, J. Mitka
153-172
I. Zagorodniuk
173-210