Vol 8, No 3–4 (2014)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0803

Table of Contents

Experimental works

M. M. Synenka, N. Ye. Stasyuk, T. V. Semashko, G. Z. Gayda, R. V. Mikhailova, M. V. Gonchar
5-16
I. V. Brodyak, I. I. Bila, M. Overchuk, N. O. Sybirna
PDF
17-30
I. I. Kril, A. M. Gavrylyuk, A. V. Kotsyuruba, Y. Y. Kit, V. V. Chopyak, R. S. Stoika
31-40
Iu. T. Sergiichuk, T. M. Tykhonenko, M. M. Guzyk, L. V. Yanitska, T. M. Kuchmerovska
41-52
O. V. Tsymbalyuk, K. I. Bogutska, A. Yu. Nyporko, T. L. Davidovska
PDF
53-60
I. V. Stadnyk, D. I. Sanagursky
61-70
T. P. Karpovets, V. V. Konopelnyuk, O. M. Savchuk, L. I. Ostapchenko
71-78
N. G. Raksha, V. V. Konopelniuk, O. M. Savchuk, L. I. Ostapchenko
79-86
O. Maslovska, S. Hnatush, A. Halushka
87-98
Ya. I. Kolisnyk, V. V. Lytvyn, N. B. Skochylyas
99-106
G. Yavorska, I. Bilinska, G. Os’mak
107-116
L. V. Bunio, O. M. Tsvilynjuk
PDF
117-126
H. O. Dobrova, I. S. Zambriborsh, O. L. Shestopal
127-136
O. Lobachevska, I. Boiko, L. Karpinets
137-148
O. P. Zhytova
149-156
O. Vovk, O. Orlov
157-168
M. V. Franchuk, A. A. Bokotey
169-178
O. V. Prylutsky
179-186
V. V. Budzhak, Ya. P. Didukh, I. I. Chorney, A. I. Tokaryuk, Yu. V. Polischuk
187-196
A. Odintsova, Ch. Skrypec
197-208
O. O. Dyka
209-220
B. Vykhor, B. Prots
221-232

Review

I. Zagorodniuk, M. Gavrilyuk, M. Drebet, I. Skilsky, A. Andrusenko, A. Pirkhal
PDF
233-254
N. V. Gural-Sverlova, R. I. Gural
255-272
V. H. Kyyak
273-284

Announcements

REFERENCE. Stolyar O. B. Biological chemistry. Ternopil: Textbooks and manuals, 2014. 368 p.

N. O. Sybirna
285-286