Збірники наукових праць


Логотип заголовку сторінки

Археологічні дослідження Львівського університету

У збірнику публікують статті, що висвітлюють підсумки регіональних археологічних досліджень, результати розкопок окремих пам’яток, історію археологічної науки. Для археологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, археології, етнології, спеціальних історичних дисциплін, які раніше не публікувались.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мінералогічний збірник

Проблематика: актуальні питання мінералогії, геохімії, петрології та екології України та інших регіонів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Палеонтологічний збірник

У збірнику публікують праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії,
палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кай-
нозою України, а також наукову хроніку тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мова і суспільство

Дорогі читачі!

Загальноукраїнський мовознавчий збірник “Мова і суспільство” видає Львівський національний університет імені Івана Франка. Це перше в Україні періодичне видання, присвячене проблемам нового напряму та навчальної дисципліни – соціолінгвістики. Цей напрям активно розвивається від початку 90-х рр. XX ст. й постає як вивчення мови в суспільному контексті, або як дослідження соціального життя за допомогою лінгвістичних категорій, однак дисципліни соціолінгівстичного циклу ще не увійшли в навчальні плани українських університетів. Збірник об’єднує аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і дослідників з різних наукових установ, які вивчають взаємодію мовне явище- позамовний вплив, виявляючи на рівні лінгвістичної абстракції нескінченні зразки реалізації суспільної природи мови. Публікації розкривають взаємодію мова – суспільство на матеріалі не тільки різних мов, але і крізь призму зв’язків мовознавства з іншими науками, насамперед соціологією, історією, культурологією, філософією, соціальною географією та ін., впроваджуючи міждисциплінарний підхід до аналізу соціолінгвістичних питань.

Основне завдання збірника – сприяти розвитку теорії та методології соціолінгвістичних досліджень на матеріалі різних мов. Тому проблематика збірника широка й охоплює питання теорії, методів аналізу, історії соціолінгвістики, історичної, прикладної та когнітивної соціолінгвістики, соціоономастики, лінгвістичного ландшафту, лінгвосоціальних аспектів тексту та комунікації та ін. Публікації часопису розкривають взаємодію мови та суспільства за допомогою таких принципів аналізу мовного матеріалу, як антропоцентризм, експланаторність, експансіонізм та функціоналізм. Збірник сприяє диференціації напрямів соціолінгвістики, становлення яких ще не завершилася в українській науці.

Ще одне призначення періодичного видання – наблизити до широкого кола читачів результати, отримані в університетах та наукових центрах України. Водночас з метою обміну інформацією між різними школами соціолінгвістики, що є ознакою сучасного етапу науки, до збірника також запрошуються автори з різних країн: так видання сприяє пожвавленню наукового діалогу українських і зарубіжних мовознавців, популяризації ідей української соціолінгвістики в інших наукових середовищах. Збірник містить реценції та анотації на нові видання, присвячені розкриттю взаємодії мови та суспільства в українському та зарубіжному мовознавстві, обговорює проблематику соціолінгвістичних конференцій.

Збірник як інформативно місткий науково-освітній часопис сприяє оновленню навчального матеріалу для лекцій та практичних занять із різних дисциплін соціолінгвістики, уможливлюючи доступ нового знання до студентів гуманітарних спеціальностей. Видання збірника на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка невипадкове: з 2004 р. тут розпочалося викладання дисциплін соціолінгвістичного циклу; з 2004 р. проводиться щорічний Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар науковців (на десяти засіданнях вже виступило більше 200 мовознавців із університетів та інституцій України, Австрії, Німеччини, Польщі, Хорватії); проводяться щорічні студентські конференції і міністерський конкурс досліджень із соціолінгвістики; аспіранти виконують кандидатські дисертації на соціолінгівстичну тематику

 

Редакція збірника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ТЕЛЕ- ТА РАДIОЖУРНАЛIСТИКА

У збiрнику наукових праць „Теле- та радiожурналiстика” публiкують статтi доктори i кандидати наук, асистенти, аспiранти, студенти, журналiсти-практики з питань iсторiї i теорiї соцiальних комунiкацiй, традицiй i новацiй в сучасному медiйному контентi. Розглядають лiнгво-соцiокультурнi принципи i функцiї аудiовiзуальних комунiкативних моделей, з’ясовують основнi засади культури ефiрного мовлення.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українське літературознавство

“Українське літературознавство” – збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній аудиторії, висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, з’ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження у галузі іноземної філології в Україні з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, із застосуванням сучасних методів моделювання лінгвістичних об’єктів, а також перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

Збірник "Електроніка та інформаційні технології" містить результати досліджень в галузі електроніки та наноелектроніки, радіоелектронного і оптоелектронного матеріалознавства, теорії електронних кіл і електромагнітного поля, інформаційних технологій, комп'ютерних систем і мереж, моделювання явищ, систем і технологій. Збірник публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці, але не обмежені лише нею. Статті друкуються українською та англійською мовами. Для науковців, педагогів, аспірантів, студентів, а також для інженерно-технічних працівників конструкторських бюро та лабораторій

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник "Проблеми слов'янознавства" – єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (Вип.1–12) виходив під назвою "Українське слов’янознавство". За сорок сім років, що минули з часу його заснування, опубліковано 65 випусків, готується 66-й. На сторінках "Проблем слов’янознавства" опубліковано понад 1300 матеріалів загальним обсягом понад 650 обліково-видавничих аркушів. Збірник занесений до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM - European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Формування ринкової економіки в Україні

У збірнику публікуються наукові праці з проблем становлення і розвитку національної ринкової економіки, особливостей формування системи менеджменту та розвитку маркетингової діяльності в Україні, аналізу фінансово-кредитних та соціальних проблем економіки перехідного періоду тощо

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ПРОБЛЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Збірник містить тексти наукових статей із  проблем геоморфології та  палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація