Збірники наукових праць


Логотип заголовку сторінки

Археологічні дослідження Львівського університету

У збірнику публікують статті, що висвітлюють підсумки регіональних археологічних досліджень, результати розкопок окремих пам’яток, історію археологічної науки. Для археологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження в Україні та за кордоном з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, а також з перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.

Мови видання: українська та англійська.

“Іноземна філологія” індексується у таких базах даних: MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO), DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 збірник включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 “Філологія”.

 

ISSN: 0320-2372 (друк.)

ISSN: 2078-2373 (онлайн)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мінералогічний збірник

ISSN 2078-6220 (Print) 

 

Головний редактор: Матковський Орест Іллярович

 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Виходить з 1947 р.

 

Періодичність виходу журналу: до 2021 р. – один–два рази на рік, з 2021 р. – один раз на рік.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3575Р від 29.10.2008 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу № 747 Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015.

 

Мінералогічний збірник публікує оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних та експериментальних досліджень і не перебувають на розгляді щодо публікування в інших виданнях, у т. ч., нотатки, рецензії на нові книги, історичні огляди, хроніки наукових подій, коментарі, з таких напрямів наук про Землю, як мінералогія, геохімія, петрологія, а також екологія.

 

Мови публікування: українська або англійська, з анотаціями українською й англійською мовами.

 

Політика відкритого доступу: політика негайного відкритого доступу до опублікованого змісту передбачає принцип вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (http://www.budapestopenaccessinitiative.org та Creative Commons Attribution 4.0 License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

Архівування: повний електронний архів журналу Мінералогічний збірник перебуває у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та на Порталі Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мова і суспільство

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Склад редколегії:

Головний редактор – Г. Мацюк, д-р філол. наук, проф.

Заступник редактора – Л. Дуда, канд. філол. наук, доц.

Відповідальний секретар редколегії – О. Бутковська,  канд. філол. наук, асист.

 

Члени редколегії:

Б. Ажнюк, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, м. Київ); Ф. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; Ю. Бестерс-Дільґер, д-р, проф. (Фрайбурзький університет імені Альберта-Людвіга, Німеччина); Б. Бремен, д-р, проф. (Грайсвальдський університет імені Ернста Моріца Арндта, Німеччина); О. Бутковська,  канд. філол. наук, асист; Л. Васильєва, д-р філол. наук, проф.; Л. Гнатюк, д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); П. Гриценко, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); Ю. Дзябко, д-р (Ібарацький християнський університет, Японія); А. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); І. Кочан, д-р філол. наук, проф.; А. Кравчук, канд. філол. наук, проф.; Л. Масенко, д-р філол. наук, проф. (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ); І. Митнік, д-р габ. (Варшавський університет, Польща); А. Па­славська, д-р філол. наук, проф.; С. Соколова, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); А. Стаменова, д-р (Софійський університет ім. Св. Климентія Охридського, Болгарія); Т. Фудерер, д-р (Загребський університет, Хорватія); Г. Чуба, д-р (Ягелонський університет, Польща); А. Чучвара, канд. філол. наук, доц.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету – збірник наукових праць, в якому публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, археології, етнології, історичного краєзнавства, військової історії, які раніше не публікувались.

Збірник виходить 1 раз в рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №15573-4045ПР від 17.07.2009 р.

 

Збірник індексується в міжнародній базі даних:

Index Copernicus, 2019 р., https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51906

 

 

 

Вимоги до публікації /Requirements for Publication

Перейдіть за покликом: 

 

https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Vymohydopublikatsii.RequirementsforPublication.pdf 

General Information

 

Reviewing Information

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Палеонтологічний збірник

У збірнику публікують праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії,
палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кай-
нозою України, а також наукову хроніку тощо.

Проблематика: актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки

Склад редколегії:  Іваніна А.В. – головний редактор, Шайнога І.В. – відповідальний секретар редколегії

ISSN 2078-6212 (Print) 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Виходить з 1961 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік

Класифікаційний індекс УДК (для наукових видань) УДК 56

Мови публікування: українська або англійська

DOI: 10.30970/pal.

Сторінка геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ПРОБЛЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Збірник містить статті з проблем структурної, флювіальної, природоохоронної, антропогенної та екологічної геоморфології Українських Карпат і прилеглих територій; проблем розвитку сучасних екзогенних процесів; історії розвитку рельєфу; його впливу на природокористування і довкілля в цілому; використання методів геоінформаційних технологій та дистанційного зондування Землі для аналізу рельєфу і сучасних геоморфологічних процесів; його оцінки для потреб геотуризму, інженерних, екологічних та палеогеографічних задач регіону. Окремі розділи присвячені фундаментальним проблемам геоморфології і палеогеографії, а також геоморфологічним проблемам регіонів України, близького і далекого зарубіжжя.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник “Проблеми слов'янознавства”– єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. У збірнику публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства, етнології тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА

 У збiрнику наукових праць „Теле- та  радiожурналiстика”  публiкують статтi доктори i кандидати наук, асистенти,  аспiранти, студенти, журналiсти-практики з питань iсторiї i теорiї соцiальних комунiкацiй, традицiй i новацiй в сучасному медiйному контентi.
   Розглядають лiнгво-соцiокультурнi принципи i функцiї аудiовiзуальних  комунiкативних моделей, з’ясовують основнi засади культури ефiрного мовлення.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

Рік заснування видання: 2006

Галузь науки: філологічні науки

Тематичні рубрики видання:

1. Українська мова в просторі й часі: історія, теорія, практика.

2. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації.

3. Лексико-семантична структура мови. Проблемні питання методики викладання лексики

української мови як іноземної.

4. Граматична  структура  мови.  Проблемні  питання  методики  викладання  граматики

української мови як іноземної.

5. Семантика  і  прагматика.  Українська  мова  як  іноземна  в  аспекті  навчання  видів

мовленнєвої діяльності.

6. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.

7. Методика викладання української мови як іноземної дітям.

8. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.

9. Культура мови і стилістика.

Періодичність: 1-2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська.

Засновник видання: Львівський національний університет імені Івана Франка

ISSN видання: ISSN 2078-5119

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 15572–4044Р від 20 липня 2009 р.

Збірник від 27 квітня 2023 р. наказ ✓491 включено до переліку фахових видань України категорії Б

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українське літературознавство

“Українське літературознавство” – збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики

Рік заснування:1966
Проблематика:висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 14602-3573 Р від 29 жовтня 2008 року
Періодичність:1-2 рази на рік
Мова видання:українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник:Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор:професор, доктор філологічних наук Тарас САЛИГА
Заступник головного редактора:професор, доктор філологічних наук Святослав ПИЛИПЧУК
Відповідальний секретар:старший лаборант Павло САЛЕВИЧ
Члени редколегії:доц., канд. філол. наук В.Будний, проф., д-р філол. наук Б.Бунчук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф., д-р філол. наук М.Гнатюк, проф., д-р філол. наук Р.Голод (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), проф., д-р філол. наук З.Гузар (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), член-кореспондент НАН України, проф., д-р філол. наук М.Ільницький, проф., д-р філол. наук В.Корнійчук, проф., д-р філол. наук Б.Криса, проф., д-р філол. наук  Б.Мельничук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф., д-р філол. наук В.Панченко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), проф., д-р філол. наук Л.Рудницький (Філядельфія, США, почесний доктор ЛНУ імені Івана Франка), проф., д-р філол. наук С.Хороб (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Адреса редакції:Львівський національний університет імені Івана Франка,
Філологічний факультет
вул. Університетська, 1, кімн. 305, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-43-98
E-mail: filologylnu@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Формування ринкової економіки в Україні

У збірнику публікуються наукові праці з проблем становлення і розвитку національної ринкової економіки, особливостей формування системи менеджменту та розвитку маркетингової діяльності в Україні, аналізу фінансово-кредитних та соціальних проблем економіки перехідного періоду тощо

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ЛЬВІВСЬКО-РЯШІВСЬКІ НАУКОВІ ЗОШИТИ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація