ТЕЛЕ- ТА РАДIОЖУРНАЛIСТИКА

У збiрнику наукових праць „Теле- та радiожурналiстика” публiкують статтi доктори i кандидати наук, асистенти, аспiранти, студенти, журналiсти-практики з питань iсторiї i теорiї соцiальних комунiкацiй, традицiй i новацiй в сучасному медiйному контентi. Розглядають лiнгво-соцiокультурнi принципи i функцiї аудiовiзуальних комунiкативних моделей, з’ясовують основнi засади культури ефiрного мовлення.