Збірники наукових праць


Логотип заголовку сторінки

Археологічні дослідження Львівського університету

У збірнику публікують статті, що висвітлюють підсумки регіональних археологічних досліджень, результати розкопок окремих пам’яток, історію археологічної науки. Для археологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів та всіх шанувальників давньої історії.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електроніка та інформаційні технології / Electronics and information technologies

ISSN 2224-087Х (Print) ISSN 2224-0888 (Online)

ISSN Center responsible for the record: CIEPS — ISSN 

Цифровий ідентифікатор DOI: https://doi.org/10.30970/eli

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ, № 17618-6468ПР від 11.02.2011 р

Мова видання: українська, англійська

Збірник наукових праць «Електроніка та інформаційні технології» (scientific journal «Electronics and information technologies») видається з 1966 р. У 19662010 рр. журнал виходив під назвою «Теоретична електротехніка» («Electrical engineering»). 
Теоретична електротехніка” – одне з перших науково-технічних видань на Україні, присвячене проблемам теоретичної електротехніки , електроніки та моделювання.
Журнал був створений за ініціативою ректора Львівського державного університету ім. І. Франка професора Максимовича М. Г., який був головним редактором журналу до 1981 року. Надалі головними редакторами журналу були: професор Синицький Л. А. (1981-1991 рр.), професор Стахів П.Г. (1991-1996 рр.) і професор Болеста І. М. (1996- теперішній час).
Усі роки свого існування журнал входив до переліку видань, затверджених Вищою атестаційною комісією, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

На даний час журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) за такими спеціальностями: 171 Електроніка, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи і технології.

Усім статтям журналу присвоюється цифрові ідентифікатори DOI від офіційного представника CrossRef в Україні.
Виходить 4 рази на рік.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Збірник формується за такими розділами:

  • Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
  • Інформаційні технології в навчальному процесі.
  • Моделювання процесів та явищ.
  • Методи та засоби обробки сигналів і зображень.
  • Електронні пристрої.
  • Матеріали електронної техніки.

Редакційна колегія журналу керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.

Статті приймаються в електронному вигляді. e-mail: elit@lnu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження в Україні та за кордоном з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, а також з перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.

Мови видання: українська та англійська.

“Іноземна філологія” індексується у таких базах даних: MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO), DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 збірник включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 “Філологія”.

 

ISSN: 0320-2372 (друк.)

ISSN: 2078-2373 (онлайн)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мінералогічний збірник

ISSN 2078-6220 (Print) 

 

Головний редактор: Павлунь Микола Миколайович

 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Виходить з 1947 р.

 

Періодичність виходу журналу: до 2021 р. – один–два рази на рік, з 2021 р. – один раз на рік.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3575Р від 29.10.2008 р.

 

Фахова реєстрація (категорія «Б»)Наказ МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4).  


Оновлена домашня сторінка Мінералогічного збірника

https://journals.lnu.lviv.ua/index.php/mineralogy


Мінералогічний збірник публікує оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних та експериментальних досліджень і не перебувають на розгляді щодо публікування в інших виданнях, у т. ч., нотатки, рецензії на нові книги, історичні огляди, хроніки наукових подій, коментарі, з таких напрямів наук про Землю, як мінералогія, геохімія, петрологія, а також екологія.

 

Мови публікування: українська або англійська, з анотаціями українською й англійською мовами.

 

Політика відкритого доступу: політика негайного відкритого доступу до опублікованого змісту передбачає принцип вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (http://www.budapestopenaccessinitiative.org та Creative Commons Attribution 4.0 License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

Архівування: повний електронний архів журналу Мінералогічний збірник перебуває у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та на Порталі Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мова і суспільство

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Склад редколегії:

Головний редактор – Г. Мацюк, д-р філол. наук, проф.

Заступник редактора – Л. Дуда, канд. філол. наук, доц.

Відповідальний секретар редколегії – О. Бутковська,  канд. філол. наук, асист.

 

Члени редколегії:

Б. Ажнюк, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, м. Київ); Ф. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; Ю. Бестерс-Дільґер, д-р, проф. (Фрайбурзький університет імені Альберта-Людвіга, Німеччина); Б. Бремен, д-р, проф. (Грайсвальдський університет імені Ернста Моріца Арндта, Німеччина); О. Бутковська,  канд. філол. наук, асист; Л. Васильєва, д-р філол. наук, проф.; Л. Гнатюк, д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); П. Гриценко, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); Ю. Дзябко, д-р (Ібарацький християнський університет, Японія); А. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); І. Кочан, д-р філол. наук, проф.; А. Кравчук, канд. філол. наук, проф.; Л. Масенко, д-р філол. наук, проф. (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ); І. Митнік, д-р габ. (Варшавський університет, Польща); А. Па­славська, д-р філол. наук, проф.; С. Соколова, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); А. Стаменова, д-р (Софійський університет ім. Св. Климентія Охридського, Болгарія); Т. Фудерер, д-р (Загребський університет, Хорватія); Г. Чуба, д-р (Ягелонський університет, Польща); А. Чучвара, канд. філол. наук, доц.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету

Наукові зошити історичного факультету Львівського університету – збірник наукових праць, в якому публікуються наукові статті, повідомлення, переклади, документи, рецензії та огляди з актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, археології, етнології, історичного краєзнавства, військової історії, які раніше не публікувались.

Збірник виходить 1 раз в рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №15573-4045ПР від 17.07.2009 р.

 

Збірник індексується в міжнародній базі даних:

Index Copernicus, 2019 р., https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51906

 

 

 

Вимоги до публікації /Requirements for Publication

Перейдіть за покликом: 

 

https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Vymohydopublikatsii.RequirementsforPublication.pdf 

 

Reviewing Information

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Палеонтологічний збірник

У збірнику публікують праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії,
палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кай-
нозою України, а також наукову хроніку тощо.

Проблематика: актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки

Склад редколегії:  Іваніна А.В. – головний редактор, Шайнога І.В. – відповідальний секретар редколегії

ISSN 2078-6212 (Print) 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Виходить з 1961 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік

Класифікаційний індекс УДК (для наукових видань) УДК 56

Мови публікування: українська або англійська

DOI: 10.30970/pal.

Сторінка геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ПРОБЛЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Збірник містить статті з проблем структурної, флювіальної, природоохоронної, антропогенної та екологічної геоморфології Українських Карпат і прилеглих територій; проблем розвитку сучасних екзогенних процесів; історії розвитку рельєфу; його впливу на природокористування і довкілля в цілому; використання методів геоінформаційних технологій та дистанційного зондування Землі для аналізу рельєфу і сучасних геоморфологічних процесів; його оцінки для потреб геотуризму, інженерних, екологічних та палеогеографічних задач регіону. Окремі розділи присвячені фундаментальним проблемам геоморфології і палеогеографії, а також геоморфологічним проблемам регіонів України, близького і далекого зарубіжжя.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник “Проблеми слов'янознавства”– єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. У збірнику публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства, етнології тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА

 У збiрнику наукових праць „Теле- та  радiожурналiстика”  публiкують статтi доктори i кандидати наук, асистенти,  аспiранти, студенти, журналiсти-практики з питань iсторiї i теорiї соцiальних комунiкацiй, традицiй i новацiй в сучасному медiйному контентi.
   Розглядають лiнгво-соцiокультурнi принципи i функцiї аудiовiзуальних  комунiкативних моделей, з’ясовують основнi засади культури ефiрного мовлення.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

Рік заснування видання: 2006

Галузь науки: філологічні науки

Тематичні рубрики видання:

1. Українська мова в просторі й часі: історія, теорія, практика.

2. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації.

3. Лексико-семантична структура мови. Проблемні питання методики викладання лексики

української мови як іноземної.

4. Граматична  структура  мови.  Проблемні  питання  методики  викладання  граматики

української мови як іноземної.

5. Семантика  і  прагматика.  Українська  мова  як  іноземна  в  аспекті  навчання  видів

мовленнєвої діяльності.

6. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.

7. Методика викладання української мови як іноземної дітям.

8. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.

9. Культура мови і стилістика.

Періодичність: 1-2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська.

Засновник видання: Львівський національний університет імені Івана Франка

ISSN видання: ISSN 2078-5119

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 15572–4044Р від 20 липня 2009 р.

Збірник від 27 квітня 2023 р. наказ ✓491 включено до переліку фахових видань України категорії Б

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українське літературознавство

“Українське літературознавство” – збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики

Рік заснування:1966
Проблематика:висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, франкознавства, мовознавства, фольклористики
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 14602-3573 Р від 29 жовтня 2008 року
Періодичність:1-2 рази на рік
Мова видання:українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник:Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор:професор, доктор філологічних наук Тарас САЛИГА
Заступник головного редактора:професор, доктор філологічних наук Святослав ПИЛИПЧУК
Відповідальний секретар:старший лаборант Павло САЛЕВИЧ
Члени редколегії:доц., канд. філол. наук В.Будний, проф., д-р філол. наук Б.Бунчук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф., д-р філол. наук М.Гнатюк, проф., д-р філол. наук Р.Голод (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), проф., д-р філол. наук З.Гузар (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), член-кореспондент НАН України, проф., д-р філол. наук М.Ільницький, проф., д-р філол. наук В.Корнійчук, проф., д-р філол. наук Б.Криса, проф., д-р філол. наук  Б.Мельничук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф., д-р філол. наук В.Панченко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), проф., д-р філол. наук Л.Рудницький (Філядельфія, США, почесний доктор ЛНУ імені Івана Франка), проф., д-р філол. наук С.Хороб (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)
Адреса редакції:Львівський національний університет імені Івана Франка,
Філологічний факультет
вул. Університетська, 1, кімн. 305, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-43-98
E-mail: filologylnu@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Формування ринкової економіки в Україні

У збірнику публікуються наукові праці з проблем становлення і розвитку національної ринкової економіки, особливостей формування системи менеджменту та розвитку маркетингової діяльності в Україні, аналізу фінансово-кредитних та соціальних проблем економіки перехідного періоду тощо

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ЛЬВІВСЬКО-РЯШІВСЬКІ НАУКОВІ ЗОШИТИ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація