№ 46 (2008)

Випуск 46

Зміст

Огляди

M. Shulman, O. Pakhomov
PDF
S. Mandzynets
PDF
I. Mytiai
PDF

Біофізика

I. Pelenska, R. Pelensky
PDF
Yu. Stetsyshyn, V. Donchak, H. Harhay, S. Voronov
PDF

Біохімія

N. Kasimirko, I. Shumova, N. Petrunya, I. Sterioni, A. Konovalov
PDF
G. Ushakova
PDF
M. Kolisnyk
PDF

Генетика

M. Kucherenko, A. Yatsenko, H. Ruohola-Baker, D. Maksymiv, Ya. Chernyk
PDF

Екологія

Y. Tsaryk, I. Tsaryk
PDF
U. Kopytko
PDF
N. Kravec
PDF
O. Fedonenko, T. Ananieva, N. Esipova
PDF
K. Nazaruk, I. Khamar
PDF
V. Kyyak
PDF
O. Komarov
PDF

Мікробіологія

M. Gorishnyi, C. Gudz, S. Hnatush
PDF
I. Kushkevych, S. Hnatush, S. Gudz, O. Kulachkovskiy, A. Fedorovych
PDF
Ya. Kolisnyk, S. Gudz, O. Podopryhora, I. Klym
PDF

Фізіологія людини і тварин

L. Dubitsky, N. Nalyvayko, J. Kravenska
PDF
T. Ermoshyna
PDF
B. Lisovsky
PDF

Фізіологія рослин

V. Baranov
PDF
A. Dubitsky, A. Gabriel, K. Tkachuk
PDF