№ 21 (2014)

Випуск 21

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2014.21

Зміст

Статті

C. Babenko, R. Chapko
PDF
Ya. Garasym, B. Ostudin
PDF
B. Grytsko, Yu. Sybil
PDF
M. Bartish, N. Ogorodnyk
PDF
P. Senyo
PDF
H. Tsehelyk, M. Hlebena
PDF
O. Vovk, G. Kvasnytzia, O. Ostapov, H. Shynkarenko
PDF
Ya. Yeleyko, Yu. Shcherbyna, S. Dmytriv
PDF
M. Zhuk, A. Kindybaljuk, N. Shcherbyna
PDF
A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko
PDF
O. Kossak, Ya. Kholyavka
PDF
V. Romanuke
V. Lenko, A. Karaba
PDF
V. Chernyakhivskij
PDF