№ 25 (2017)

Випуск 25

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2017.25

Зміст

Статті

M. Bartish, N. Ogorodnyk
PDF
N. Lebedenko, R. Chapko
PDF
P. Senio
PDF
S. Shakhno, Yu. Shunkin
PDF
S. Shakhno, H. Yarmola
PDF
A. Bilynskyi
PDF
T. Gadjiev, S. Aliev, T. Maharramova
A. Kindybaliuk, A. Kindybaliuk, M. Prytula
Y. Kokovska, M. Prytula
V. Mamchuk
PDF
V. Romanuke
Y. Savula, Y. Turchyn
V. Stelmashchuk, H. Shynkarenko