№ 37-2 (2015)

Випуск 37. Частина 2

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2015.37-2.2

Зміст

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ihor Zeman
PDF
Vasyl Repetsky, Viktorija Malyha
PDF
Volodymyr Hrynczak
PDF
Vitalii Gutnyk
PDF
Antonina Zubareva
PDF
Volodymyr Lysyk, Sofia Olshanetska
PDF
Konstantin Savchuk
PDF
Halyna Fedynjak
PDF
Ivan Horodyskyy
PDF
Iryna Javorska
PDF