ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОМІТЕТУ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ З ІНШИМИ ДОГОВІРНИМИ ОРГАНАМИ З ПРАВ ЛЮДИНИ СИСТЕМИ ООН

Antonina Zubareva

Анотація


Досліджено питання взаємовідносин Комітету ООН з прав людини та інших договірних органів з прав людини системи ООН. Проналізовано наявність у цих органів ознак системності. Запропоновано доцільність вироблення єдиного документа, в якому були б закріплені основні засади співробітництва між цими органами.

Ключові слова: права людини; Комітет ООН з прав людини; договірні органи ООН; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.

The article investigates the issues related to the relationship of the UN Committee for Human Rights with other treaty bodies, the Human Rights of the UN system. The presence of these signs of systemic has been analyzed. Signs of the systems include: their relationship with the UN system; common challenges faced by these bodies and the functions they perform; the presence of institutional linkages between them; provisions governing these relationships, the content of international agreements on which those authorities were created. And also suggests the possibility of developing a single document that the basic principles of cooperation between the two bodies. The main provisions of this document: consolidate the principle of separation of subject matter jurisdiction; develop uniform criteria for admissibility of appeals to the authorities; develop rules and the procedure for work with the unification of practices and develop joint recommendations bodies; determine a procedure for resolving organizational, technical, financial and other issues that arise in the course of their activities.

Key words: human rights; the UN Committee on Human Rights; United Nations treaty bodies; the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абашидзе А. Х. Договорные органы по правам человека : учебное пособие / А. Х. Абашидзе. – М. : РУДН, 2012. – С. 194.

Буткевич В. Г. Еволюція критеріїв реформування Європейського суду з прав людини (здобутки і втрати) / В. Г. Буткевич // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С. В. Ківалова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 35.

Гремза Н. Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав человека : дисс. ... канд.. юрид. наук : 12.00.10 / Гремза Никита Юрьевич. – М., 2005. – С. 62.

Кавун В. Ф. Механізми міжнародного контролю у сфері прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.11 «Міжнародне право» / В. Ф. Кавун. – К., 2008. – С. 14.

Конвенція про права інвалідів від 20 грудня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 17. – Ст. 3496.

Литвиненко І. Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини / І. Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2005.– № 4(16). – С. 274.

Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_h91. – Цит. 22.06.2014 р.

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання від 18 грудня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – С. 20.

In Larger Freedom: towards development, security and human rights for all : Report of the Secretary-General of the United Nations for decision by Heads of State and Government in September 2005 [Electronic source]. – Retrieved from: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005&referer=http://www.un.org/en/events/pastevents/in_larger_freedom.shtml&Lang=E. – Cit. 11.06.2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2015.37-2.2.177

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.