№ 4 (2009)

Випуск 4

Зміст

КНИГОЗНАВСТВО

Vira FRYS
PDF
Mariya HOLUB
PDF
Mariola JARCZYKOWA
PDF
Hryhoriy SAVCHUK
PDF
Nataliya CHERNYSH
PDF
Aliaksandr STEFANOVICH
PDF

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Mariya DYACHUK
PDF
Natalia KUNANETS
PDF
Liudmyla LUCHKA
PDF
Ewa WOJCIK
PDF
Oleh SHYLIUK
PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
PDF
Nastasiya ZAHORODNA
PDF
Maryna BOBROVA
PDF
Halyna SOLOIDENKO
PDF
Tetiana NOVALSKA
PDF

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Liudmyla TRACHUK
PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ

Edward ROZYCKY
PDF
Rima CICENIENE
PDF
Jolita STEPONAITENE
PDF
Maryna KOSTENKO
PDF
Iryna TSVIRKUN
PDF
Alla KRYVA
PDF
Olha YEPIFANOVA
PDF
Yuriy MYTSYK
PDF
Viktoriya ZHUK
PDF

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Dmytro TARASOV
PDF
Nataliya BEROZKINA
PDF
Olena BABICHEVA
PDF
Jadwiga WOZNIAK-KASPEREK
PDF