№ 23 (2015)

Випуск 23

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2015.23

Зміст

ПРОФЕСОРУ ВАСИЛЮ ВИСОЧАНСЬКОМУ – 70 РОКІВ

 
PDF
ПРОФЕСОРУ МИХАЙЛУ БАРТІШУ – 75 РОКІВ
 

Статті

M. Bartish, O. Kovalchuk
PDF
R. Bihun, H. Tsehelyk
PDF
I. Borachok, R. Chapko
PDF
A. Kunynets, M. Kutniv
PDF
O. Yaroshko, B. Podlevskyi, V. Khlobystov
PDF
O. Vovk, S. Leshtchuk, T. Mandzyuk
PDF
R. Drebotiy, H. Shynkarenko
M. Zhuk, A. Kindybaliuk
PDF
O. Kossak, Ya. Kholyavka
PDF
V. Popovych, N. Zavodovska
PDF
N. Zadorozhnia, Y. Eleyko, Yu. Shcherbyna
PDF
V. Kukharskyy, I. Ursul
PDF
V. Chernyakhivskij
PDF
S. Iaroshko, O. Iaroshko
PDF