№ 50 (2009)

Випуск 50

Зміст

Генетика

D. Klymyshyn, T. Gren, V. Fedorenko
PDF
O. Aravitska, Y. Grubskyj, M. Myronovskyj, O. Mykolayiv, O. Gromyko, B. Ostash, V. Fedorenko
PDF

Екологія

D. Ganzha
PDF
U. Oksenjuk, O. Lobachevska
PDF
T. Mykitchak, O. Reshetylo, J. Tsaryk
PDF
V. Skrobala
PDF
S. Kulina, A. Gorovaya
PDF
Yu. Sytnyk, N. Osadcha, P. Shevchenko, Yu. Zabytivskyi
PDF
N. Voloshyna, P. Kilochytskij, A. Mazurkevich
PDF

Зоологія

N. Demchenko
PDF
F. Kurtyak, Ye. Talabishkо, V. Stegun, I. Velikopolskiy
PDF

Мікробіологія

M. Gorishniy, C. Gudz
PDF

Фізіологія людини і тварин

N. Grychan, O. Kopach, N. Voitenko, N. Fedirko
PDF
O. Ivanyuk
PDF
L. Rybitska, M. Hnatjuk
PDF
A. Poruchinskiy, N. Zhelamska, T. Poruchinska
PDF
O. Netsyk, N. Grychan, O. Kopach, N. Fedirko
PDF

Фізіологія рослин

O. Baik, O. Schcherbachenko
PDF
D. Tishchenko
PDF
N. Kyjak, I. Mykiyevyc
PDF
V. Samokhvalova
PDF
O. Karpyn, N. Djura, O. Tsvilуnjuk, O. Terek, Z. Dinya, L. Simon
PDF
H. Korovetska, N. Djura, O. Tsvilуnjuk, O. Terek, Z. Dinya, L. Simon
PDF
L. Margitay, O. Terek, M. Havryleshko, V. Margitay, M. Kobiletzka, N. Sadovska, H. Babenko
PDF
O. Harayda, M. Kobyletska, O. Terek
PDF