№ 19 (2013)

Випуск 19

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.19

Зміст

Статті

V. Bartish
PDF
M. Zhuk, A. Kindybaljukс, N. Shcherbyna
PDF
V. Popovych, O. Vovk
PDF
N. Stosyk, R. Chapko
PDF
S. Shakhno, D. Ubizskyy, H. Yarmola
PDF
I. Dyyak, Yu. Yashchuk
PDF
A. Kindybaliuk, M. Prytula
PDF
O. Michuta, A. Vlasyuk, P. Martyniuk
PDF
O. Pryadko, H. Tsegelyk
PDF
V. Romanuke
Y. Savula, J. Turchyn, N. Kit
PDF
Yu. Sybil
PDF
O. Hodych, P. Kushnir, Y. Shcherbyna
PDF