№ 12 (2019)

Випуск 12

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.i12

Зміст

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Bohdan Pavlyshenko
Igor Povhan
Volodymyr Grabovskyi, Oleh Martynovych
Vitaly Fourman, M. Khomyak, Ya. Marko
PDF
Orest Babych, V. Venhrov
PDF
Ihor Polovynko, Andriy Kashuba

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ

R. Lisovskyi, I. Poplavskyi, Bogdan Rachii, Zinovii Liubun
PDF
Serhiy Sveleba, Ivan Katerynchuk, Ivan Kunyo, Ivan Karpa, Yaroslav Shmygelsky
PDF
Serhiy Sveleba, Ivan Katerynchuk, Ivan Kunyo, Ivan Karpa, Yaroslav Shmygelsky
PDF

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ

Petro Parandiy, R. Yaremyk
PDF
Pavlo Anikin, Ievgen Beliak
V. Mitkov, Halyna Klym, I. Vasylchyshyn, Ivan Karbovnyk, Igor Trach, Roman Dunets
V.V. Zavertanniy, Kostiantyn Ilyenko, T. Yatsenko
PDF

МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

Viktor Belyukh, Bohdan Pavlyk, H. Danylyuk
PDF