№ 54 (2013)

Випуск 54

Зміст

Неорганічна хімія

O. Pobigun, M. Demchyna, M. Dzevenko, B. Belan, M. Manyako, Yu. Tyvanchuk, Ya. Kalychak
PDF
V. Gvozdetskyi, N. German, R. Gladyshevskii
PDF
Volodymyr Levytskyy, A. Kostetska, V. Babizhetskyy, B. Kotur, R. Serkiz
PDF
Ya Lomnytska, О. Bosa
PDF
L. Fedyna, A. Fedorchuk, L. Fedyna
PDF
V. Vorotnyak, Z. Shpyrka, N. German
PDF
N. Hmel, G. Dmytriv
PDF
N. Domihyuk, G. Nychyporuk, I. Muts, R. Pöttgen, V. Zaremba
PDF
B. Stelmakhovych
PDF
Volodymyr Babizhetskyy
PDF
O. Senchuk, G. Demchenko, P. Demchenko, R. Gladyshevskii
PDF
Оlga Zhak, V. Pasternitska, Kr. Malanyak
PDF
A. Zelinskiy, A. Fedorchuk, O. Zelinska
PDF
Maria Konyk, L. Romaka, N. Kulmatytska
PDF
M. Manyako
PDF
Ya. Tokaychuk, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii
PDF
Andriy Stetskiv, V. Pavlyuk
PDF
V. Rоmаkа, Yu. Stadnyk, L. Romaka, V. Krajovskii, R. Korzh, T. Kovbasyuk
PDF
Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, V. Krajovskii, V.V. Romaka, A. Horyn, P. Starodub
PDF
L. Romaka, V. Romaka, B. Kuzhel, Yu. Stadnyk
PDF

Аналітична хімія

V. Zinchuk
PDF
V. Vasylechko, G. Gryshchouk, T. Kedruk, Ya. Kalychak
PDF
P. Rydchuk, O. Korkuna, T. Vrublevska, I. Kostyuk
PDF
R. Kharchuk, O. Tymoshuk
PDF
O. Fedyshyn, S. Tymoshuk
PDF
O. Gritchenko, O. Tymoshuk, P. Rydchuk, D. Semenyshyn
PDF
A. Tupys, O. Tymoshuk
O. Sovyn, I. Patsay
PDF
L. Lozynska, I. Patsay
PDF

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА ГЛАДИШЕВСЬКОГО

Ihor Popovych
PDF

Органічна хімія

О. Shyyka, N. Pokhodylo, M. Obushak
A. Bryhas, Y. Ostapiuk, V. Matiychuk
PDF
L. Mandzyuk, Yu. Ostapiuk, R. Vasylyshyn, O. Bodnarchuk, R. Martyak, M. Obushak
PDF
R. Savka, N. Pokhodylo, M. Obushak
PDF
M. Dzikovska, Z. Gordiychuk, E. Bila
PDF
Yu. Horak, O. Lesyuk, Yu. Homza, N. Kozlov, Yu. Zhycharko, I. Maksymovych, V. Kachmaryk, M. Rogovyk, О. Motovylsky, R. Lytvyn
PDF
D. Frolov, V. Matiychuk
PDF
S. Batsyts, Y. Ostapiuk
PDF
O. Lesyuk, V. Karpyak, R. Lytvyn
V. Skrobala, V. Matiychuk
PDF
E. Bila, M. Dzikovska, C. Kuleba
PDF

Фізична хімія

N. Matsyuk, V. Dutka, E. Kovalchuk, O. Pereviznyk
J. Koren, E. Kovalchuk
PDF
M. Kovalchuk, Yu. Semenyuk, O. Pereviznyk, Yu. Khodak, P. Babey
PDF
B. Ostapovych, M. Buzanska, A. Slotvinskiy
PDF
Ya. Kovalyshyn, A. Krupak, E. Kovalchuk, Yu. Gnizdiukh
PDF
N. Gludz, B. Ostapovych
PDF
М. Yatshyshyn, A. Kunko, G. Zastavska, N. Dumanchuk
PDF
O. Konopelnyk, O. Aksimentyeva, I. Opaynych, D. Poliovyi
PDF
O. Reshetnyak, I. Krupak, M. Kuhar, V. Pavlyuk
PDF
Yu. Horbenko
PDF
V. Dutka, V. Shtshodryi, T. Grytselyak, Ya. Kovalskyi
PDF
L. Boichyshyn
PDF
А. Kytsya, Yu. Grynda, I. Bazylyak, Yu. Medvedevskikh
PDF
V. Dutka, I. Samsonova, N. Davydenko
PDF
O. Hertsyk, L. Bojchyshyn, M. Kovbuz, B. Kotur
PDF
O. Burka, Z. Yaremko, L. Fedushynska, M. Soltys
PDF
V. Zakordonskiy, A. Sachko, M. Dumas
PDF
Z. Yaremko, I. Moroz, R. Petryshyn
PDF
N. Davydenko, Ya. Kovalyshyn, B. Ostapovych
PDF

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ КОВБУЗ МИРОСЛАВУ ОЛЕКСІЇВНУ

. ..
PDF
ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА КОВАЛЬЧУКА
. ..