№ 11 (2010)

ВИПУСК 11

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2010.11

Зміст

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Vasyl KAMINSKYI
PDF
Andriy KOROLKO
PDF
Oleh DUDIAK
PDF
Volodymyr GALYK
PDF
Viktor HOLUBKO
PDF
Roman MASYK
PDF
Andriana NADOPTA
PDF
Andriy SYNYTSYA

ДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Nadiya BOYKO
PDF
Lina BOLIBRUÊH
PDF
Petro CHORNIY
PDF
Modest CHORNYI
PDF
Inna PAKHOLOK
PDF
Tamara POLESHCHUK
PDF
Vitalia PONOMAROVA
PDF
Yuriy PUKIVSKYY
PDF
Mykola ILKIV-SVYDNYTSKY
PDF
Ihor SMUTOK
PDF
Roman Tarnavskyi
PDF
Dzvenyslava TRUMKO
PDF
Leontiy VOITOVYCH
PDF
Ihor Hilevych
PDF