№ 82 (2020)

Випуск 82

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.82

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Огляди

O. Okhrymovych, S. Chebotar, G. Chebotar, D. Zharikova
PDF
3-13
T. Korol
PDF
14-35

Біофізика

N. Harasym, M. Verbeschuk, N. Bodnarchuk, M. Galan, D. Sanagursky
PDF
36-52

Біохімія

D. Pylypenko
PDF
53-62

Генетика

S. Pykalo, O. Demydov, T. Yurchenko, S. Khomenko, O. Humeniuk, M. Kharchenko, n. Prokopik
PDF
63-79
N. Vasylieva, T. Brodiazhenko, T. Vasylieva, N. Limanska, I. Marinova, I. Blayda
PDF
80-88

Екологія

A. Hirna, Yu. Kanarsky, V. Yavornytsky
PDF
89-100
A. Polishchuk, M. Lesiv, H. Antonyak
PDF
101-109
Z. Mamchur, Yu. Drach, S. Prytula
110-120
U. Semak, M. Mylen’ka
PDF
121-128
A. Stadnychenko, O. Uvayeva, A. Vyskushenko
PDF
129-135

Зоологія

I. Zagorodniuk, N. Lebedieva, Z. Barkaszi, O. Korotia
136-149
O. Stankiewicz-Volosianchuk
PDF
136-149
M. Patsyuk
PDF
159-166
I. Shydlovskyy, Yu. Strus
PDF
167-176

Фізіологія людини і тварин

H. Mazur, V. Merlavsky, B.O. Manko, V.V. Manko
PDF
177-185