Том 11, № 1 (2017)

Зміст

Експериментальні роботи

A. M. Naumenko, O. V. Tsymbalуuk, M. A. Skoryk, I. S. Voiteshenko, V. A. Skryshevsky, T. L. Davydovska
R. V. Fafula, O. K. Оnufrovych, D. Z. Vorobets, U. P. Iefremova, Z. D. Vorobets
L. L. Gnatyshyna, H. I. Falfushynska, V. V. Mykhalska, I. M. Maletska, V. V. Martyniuk, Z. Yu. Kubashok, A. V. Kharchuk, I. V. Soltys, N. Y. Mischuk, I. M. Sokolova, O. B. Stoliar
N. P. Harasym, O. I. Bishko, S. M. Mandzynets, A. B. Heneha, M. B. Halan, V. P. Otchych, D. I. Sanahursky
H. M. Kuznietsova, N. V. Dziubenko, I. O. Chereschuk, T. V. Rybalchenko
PDF
V. P. Rosalovsky
PDF
N. U. Susol
PDF
N. O. Shurko, T. V. Danysh, M. I. Voronyak
PDF
O. Chayka, T. Peretjatko, S. Gudz
PDF
Yu. S. Shelyuk, K. P. Goncharenko
PDF
O. O. Perepelytsia, O. I. Smetanjuk, K. P. Kupchanko
PDF
L. Karpinets, O. Lobachevska, V. Baranov, S. Diakiv, S. Hnatush
PDF
Ch. Skrypec, A. Odintsova
PDF
V. O. Nachychko, V. I. Honcharenko, V. V. Budzhak, A. I. Prokopiv
PDF
Z. Mamchur, M. Chuba, Yu. Drach
PDF
M. O. Klymenko, Yu. V. Pylypenko, O. O. Biedunkova, V. O. Kononchuk
PDF
V. O. Stakh, I. S. Khamar, O. S. Reshetylo, Yu. M. Zabytivskyi