Vol 12, No 1 (2018)

Table of Contents

Experimental works

O. V. Smutok, M. I. Karkovska, T. M. Prokopiv, M. V. Gonchar
R. V. Fafula, O. I. Meskalo, E. I. Lychkovskyy, Z. D. Vorobets
PDF
R. D. Ostapiv, Chr. S. Ostapiv, V. V. Manko
PDF
Yu. M. Pohilko, N. O. Kravchenko
S. Yu. Makogonenko, V. I. Baranov, O. I. Terek
N. K. Kutsokon, L. V. Khudolieieva, S. A. Los, N. Y. Vysotska, L. O. Torosova, V. P. Tkach, O. G. Nesterenko, N. M. Rashydov
O. G. Nesterenko, N. M. Rashydov
R. M. Cherepanyn
PDF
O. O. Dyka
Z. Mamchur, Yu. Drach, I. Danylkiv
PDF
M. Pirogov, U. Borniak
A. I. Tokaryuk, I. I. Chorney, V. V. Budzhak

Announcements

V. L. Shevchyk, I. G. Olshanskyi, O. O. Senchylо

Biol. Stud. 2018: 12(1); 141–148 • DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.1201.538

Reviewers’ commentsKushkevych I. V. Intestinal Sulfate-Reducing Bacteria. Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2017. – 320 p.

L. L. Barton, G. Gibson, J. H. Cummings
PDF