ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Khrystyna Yavorska

Анотація


На підставі аналізу нормативно-правових документів (Закон України “Про освітуˮ, Державний стандарт початкової освіти, Концепція Нової української школи) та науково-педагогічних літературних джерел теоретично осмислено сутність поняття “культурна компетентністьˮ. Уточнено сутність поняття “культурна компетентність здобувачів початкової освітиˮ, під яким розуміємо інтегрований комплекс знань, умінь, навичок у сфері мистецтва, особистісних якостей, способів мислення, поглядів, ідей, цінностей, що забезпечує здатність і готовність застосовувати набутий досвід, передбачає можливість творчого вираження свого “Яˮ, розкриття і розвиток природних здібностей, талантів через образотворче мистецтво, музику, хореографію, театральне, декоративно-прикладне та інші види мистецтва.

На основі теоретичного аналізу Державного стандарту початкової освіти, Типових освітніх програм, власного досвіду практичної роботи визначено та систематизовано шляхи формування культурної компетентності здобувачів початкової освіти відповідно до змісту освітніх галузей.

Визначено мистецьку освітню галузь провідною для формування культурної компетентності учнів у закладах початкової освіти. Розкрито методи навчання на уроках мистецтва і форми позаурочної та позакласної роботи, які сприяють формуванню культурної компетентності здобувачів початкової освіти.

Зазначено, що для ефективного формування культурної компетентності здобувачів початкової освіти майбутній учитель повинен володіти комплексом мистецько-педагогічних знань, умінь і навичок, необхідними професійно-педагогічними здібностями, особистими якостями тощо.

Ключові слова: культурна компетентність, здобувачі початкової освіти, формування культурної компетентності, мистецька освітня галузь, урок мистецтва, зміст навчання, методи навчання, позаурочна та позакласна робота.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Балицька С. М. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва : метод. рекомендації URL : https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-interaktivni-metodi-navchannya-na-urokah-obrazotvorchogo-mistectva-215896.html (дата звернення: 01.08.2022).
 2. Державний стандарт початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (у редакції від 24.07.2019 р. № 688). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.01.2022).
 3. Красовська О. О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч. посібник. Львів : «Новий світ–2000», 2021. 292 с.
 4. Лобова О., Сбруєва А., Бойченко М. Формування культурної компетентності школярів у процесі мистецької освіти в «Новій українській школі». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 3–4 (97–98). С. 266–276. URL : https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/26.pdf (дата звернення: 01.08.2022)
 5. Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-метод. посібник. Бердянськ, 2016. 346 с. URL : https://www.academia.edu/38388845/Образотворче_мистецтво_з_методикою_навчання_PDF (дата звернення 02.08.2022).
 6. Масол Л. М. Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво». URL : https://www.geneza.ua/sites/default/files/product-images/Metodyky/Masol_Mystetstvo_Metodyka.pdf (дата звернення: 04.08.2022).
 7. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Міністерство освіти і науки України, 2016. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 05.01.2022).
 8. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1–2 клас; Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 1–2 клас : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1272. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf (дата звернення: 25.07.2022).
 9. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3–4 клас : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf (дата звернення: 26.07.2022).
 10. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3–4 клас : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf (дата звернення: 27.07.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11662

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.