ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Yaroslava Harasymiv

Анотація


Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування готовності у майбутніх вихователів до розвитку критичного мислення дошкільників. Зазначено, що в системі дошкільної освіти, яка є першою обов’язковою ланкою неперервної професійної освіти, головну роль відіграє вихователь, який повинен бути компетентним фахівцем, здатним до конкурентоздатності та бути конкурентоспроможним.

Показано, що розвиток критичного мислення дошкільників є пріоритетним напрямом системи вітчизняної педагогічної освіти, що підтверджено нормативно-правовими документами. Визначено складові критичного мислення вихователя закладу дошкільної освіти: самостійність; готовність до планування; гнучкість; переконливість аргументів/доказовість; здатність чітко формулювати запитання і визначати проблему; наполегливість; пошук компромісних рішень.

Обґрунтовано готовність майбутніх вихователів як інтегративне особистісне утворення, що є результатом цілеспрямованої професійної підготовки здобувачів освіти в умовах закладу вищої освіти; характеризується сформованістю загальних і професійних компетентностей, які відображають здатність фахівця до визначення та реалізації завдань розвитку критичного мислення дошкільників.

Виокремлено та схарактеризовано структурні компоненти готовності майбутніх вихователів до розвитку критичного мислення дошкільників: мотиваційний (цiлi та мoтиви фoрмувaння спрямoвaнoстi власної професійно-педагогічної діяльності, усвідомлення необхідності підвищення власного рівня знань, умінь та навичок), змістовий (інтегровану систему знань фахових, психолого-педагогічних і методичних знань), технологічний (здатність до застосування професійних умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності) і рефлексивний (сформованість здатності та мотивації до саморозвитку й самопізнання, саморозвитку та самоконтролю особистості). Визначено критерії та показники оцінювання рівня сформованої компонентів готовності, подано їх ґрунтовне тлумачення. Проаналізовано основні положення технології ЧПКМ (читання та письмо для розвитку критичного мислення).

Ключові слова: критичне мислення, готовність, майбутні вихователі, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, заклад вищої освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Базовий компонент дошкільної освіти України. Нова редакція / під наук. керів. д-ра психол. наук, проф., член-кор. НАПН України Т. О. Піроженко. Наказ МОН України № 33 від 12.01.2021 р. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 01.06.2022).
 2. Закон України Про освіту: прийнятий 05.09.2017 №2145 VIII 6-ВР // База даних “Законодавство Україниˮ / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 09.06.2022).
 3. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи // Нова Українська школа. URL : https://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/ (дата звернення: 09.06.2022).
 4. Колток Л. Критичне мислення молодших школярів: поняття, специфіка // Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективиˮ. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 124–127. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zbirnyk-tez-konfernetsii-22.pdf (дата звернення: 09.06.2022).
 5. Козубовська І. В., Повідайчик О. С. Короткий тлумачний словник психолого-педагогічних термінів (для аспірантів і магістрів). URL : https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/33113 (дата звернення: 09.06.2022).
 6. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / Національна академія педагогічних наук України. Київ : ФОП Ференець В. Б., 2020. 44 с. URL : http://tvogovt.zp.ua/sites/default/files/koncepciya_osvity_ditey_rannogo_ta_doshkilnogo_viku_vid_09_07_2020.pdf (дата звернення: 07.06.2022).
 7. Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Старобільськ, 2018. 299 с. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/handle/123456789/2470 (дата звернення: 07.06.2022).
 8. Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України: прийнятий 17 квітня 2002 року N 347/2002 // База даних “Законодавство Україниˮ / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 07.06.2022).
 9. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти. Запоріжжя : Просвіта, 2009. 268 с. URL : http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/Terno_monograph.pdf (дата звернення: 07.06.2022).
 10. Трофаїла Н. Д. Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів у системі дошкільної освіти України // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / [редкол. : А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 65. Т. 1. С. 89–92.
 11. Цюняк О. П., Довбенко С. Ю. Педагогічна інноватика : навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 190 с. URL : http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7961/1/%D0%A6%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BA%20%D0%9E.%D0%9F.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202019.pdf (дата звернення: 05.06.2022).
 12. Цюняк О. Педагогічна інноватика : навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 128 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11640

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.