НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВИСНОВКІВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ФАКТИЧНИМ ОБСТАВИНАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Nazar Bobechko, Vasyl Nor

Анотація


Розглянуто одну з кримінальних процесуальних підстав для перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України – невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Аналізуючи відповідні норми КПК України, КПК інших держав, а також погляди дослідників, автори подають своє бачення питань, що входять до предмета дослідження, висловлюють пропозиції щодо вдоскона­лення кримінального процесуального закону України.


Ключові слова


апеляційне провадження, підстави для перегляду судових рішень, невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, зміна або скасування судових рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров А. С. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелляционной инстанции / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 55 62.

Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев. – М. : Проспект, 2009. – 576 с.

Беззубов С. И. Производство по уголовному делу в апелляционном суде: проблемы теории, нормативного регулирования и правоприменительной деятельности : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергей Иванович Беззубов. – Н. Новгород, 2007. – 247 с.

Бобечко Н. Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України: здобутки і прорахунки / Н. Р. Бобечко // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. − С. 331 335.

Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апелляционной инстанций в российском уголовном процессе : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Владимир Владимирович Бородинов. – Краснодар, 2003. – 183 с.

Волощенко А. В. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела как основание к отмене или изменению судебного решения / А.В. Волощенко // Уголовный процесс. – 2008. – № 5. – С. 49 58.

Волощенко А. В. Основания отмены или изменения судебных решений по уголовным делам в порядке надзора : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Алексей Викторович Волощенко. – Саранск, 2008. – 250 с.

Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / М. М. Гродзинский. – М. : Госюриздат, 1953. – 232 с.

Грошевой Ю. М. Кассационный протест прокурора по уголовным делам / Ю. М. Грошевой, Л. Г. Пономаренко, В. М. Хотенец. – К. : УМК ВО, 1989. – 88 с.

Демурчев Г. Г. Основания отмены или изменения решений суда по уголовным делам, вступивших в законную силу : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Георгий Геннадиевич Демурчев. – Краснодар, 2010. – 202 с.

Калмыков В. Б. Кассационное производство в уголовном процессе: проблемы теории и правоприменения : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09/ Виталий Борисович Калмыков. – Казань, 2010. – 266 с.

Кириллов В. И. Логика : учебник для юридических вузов / В. И. Кириллов., А. А. Старченко; под ред. проф. В. И. Кириллова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 240 с.

Котубей І. І. Фактичні обставини кримінального провадження та їх встановлення судом першої інстанції // І. І. Котубей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – № 7. – С. 208 211.

Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Офіціальний текст зі змінами і доповненнями на 1 лютого 1940 р. – К. : Юридичне видавництво Народного комісаріату юстиції Союзу РСР, 1940. – 174 с.

Куйбіда Р. О. Провадження в суді апеляційної інстанції // Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – С. 703 753.

Лагодина Е. И. Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Елена Ивановна Лагодина. – Краснодар, 2004. – 170 с.

Ласточкина Р. Н. Основания к отмене или изменению приговора: текст лекций / Р. Н. Ласточкина, Т. А. Моквитина. – Ярославль : Яросл. гос. ун-т, 1987. – 46 с.

Мотовиловкер Я. Неправильное установление фактической стороны дела как кассационное основание / Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1967. – № 2. – С. 9 10.

Наказателно-процесуален кодекс. – София : Солотон, 2012. – 180 s.

Омельяненко Г. Питання перевірки законності та обґрунтованості вироків вищестоящою судовою інстанцією / Коментар судової практики з кримінальних справ / Г. Омельяненко // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 128 169.

Павлов С. Уголовное правосудие Народной Республики Болгарии / С. Павлов. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1954. – 303 с.

Палиева О. Н. Апелляционное производство в уголовном процессе России : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оксана Николаевна Палиева. – Москва, 2005. – 218 с.

Перлов И. Д. Надзорное производство в уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М. : Юрид. лит, 1974. – 256 с.

Познанский В. А. Вопросы теории и практики

кассационного производства в советском уголовном процессе / В. А. Познанский. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 136 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. ; вид. 9-те, зі змінами / П. М. Рабінович. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР / А. Л. Ривлин. – М. : Госюриздат, 1958. – 273 с.

Словник української мови в десяти томах. К. : Наукова думка, 1970. Т. 1. – 801 с.

Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / М. С. Строгович. – М. : Госюриздат, 1956. – 320 с.

Тыричев И. В. Односторонность и неполнота дознания, предварительного или судебного следствия как кассационное основание / И. В. Тыричев // Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре : сборник научных трудов. – М. : ВЮЗИ, 1981. – С. 119 132.

Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2008. – 704 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30241915& page=13

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.parliament.am/legislation.php?sel= show&ID =1450&lang=rus#47

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://etalonline.by/?type=text®num=HK990 0295# inner Navigate_3026

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=100 8442# sub_id=4140000

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action= view&view= doc&id=326970&lang=2

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mmk.tj/ru/legislation/legis lation-base/codecs/

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.lex.uz/pages/GetAct. aspx?lact_id=111463

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Омега-Л, 2013. – 239 с.

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Н. Башкатов [и др.]; отв. ред. И.Л. Петрухин. – М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 664 с.

Ухвала апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 лютого 2014 р. Провадження №11-кп/774/89/К/2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37273841

Ухвала апеляційного суду Донецької області від 25 червня 2014 р. Справа 253/14049/13-к. Провадження № 11-кп/775/1019/2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/395852 97

Ухвала апеляційного суду Луганської області від 8 квітня 2014 р. Справа № 435/2139/13. Провадження № 11кп/782/254/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38093955

Ухвала апеляційного суду Сумської області від 9 січня 2014 р. Справа №591/3795/13-к. Провадження № 11-кп/788/38/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3689 0301

Ухвала апеляційного суду Сумської області від 26 червня 2014 р. Справа №589/4619/13-к. Провадження № 11-кп/788/292/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/394 68033

Ухвала апеляційного суду Херсонської області від 29 вересня 2014 р. Провадження № 11кп/791/421/14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40675472

Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей / А. С. Червоткин. – М. : Проспект, 2010. – 336 с.

Boré J., Boré L. La cassation en matière pénale. Troisième édition / J. Boré, L. Boré. – PARIS : DALLOZ, 2011. – 656 s.

Čentéš J. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť ; 2 vydanie / J. Čentéš a kol. – Šamorín: Heuréka, 2012. – 864 s.

Code de procédure pénale. Textes mis à jour au 16 septembre 2013. – PARIS : JOURNAUX OFFICIELS, 2013. – 951 s.

Dahs H., Müssing B. Die Revision im Strafprozess. 8, überarbeitete Auflage / H. Dahs, B. Müssing. – München : C.H. Beck, 2012. – 294 s.

Esplicato Codice Di Procedura Penale. XVIII edizione. – Napoli : Edizioni Giuridiche Simone, 2013. – 1408 s.

Fabrizy E. E. Die österreichische Strafprozessordnung Kurzkommentar. – 11, neu bearbeitete Auflage. / E. Fabrizy. – Wien : MANZ, 2011. – 1310 s.

Hager G. Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. 3, neu bearbeitete und ergänzte Auflage /. H. Meller, C. Hetlinger, M. Brandstetter.– Wien : MANZ, 2010. – 263 s.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K. Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467. Tom II / Pod. red. prof. P. Hofmańskiego. – 4 wydanie. – Warszawa: C.H. BECK, 2011. – 1011 s.

Jelínek J. Trestní právo procesní ; 2 vydaní podle novelizované právní úpravy účinné od 1. 9. 2011 / J. Jelínek a kol. − Praha : Leges, 2011. – 816 s.

Joecks W. Studienkommentar StPO. – 3 Auflage / W. Joecks – München: C.H. Beck, 2011. – 881 s.

Ivor J. Trestné právo procesné ; Druhé, doplnené a

prepracované vydanie / J. Ivor a kol. – Bratislava : IURA EDITION, 2010. – 1049 s.

Izydorczyk J. Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 326 s.

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy. – Bielsko-Biała : OD.NOWA, 2014. – 966 s.

Kriminaalmenetluse seadustik. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.riigiteataja.ee/akt/782861

Meyer-Goßner L., Schmitt B. Strafprozessordnung Kommentar. 55 neu bearbeitete Auflage / L. Meyer-Goßner, B. Schmitt. – München: C.H. Beck, 2012. – 2372 s.

Scholl H. V., Schillhammer E. Rechtsmittel in Strafsachen / H. V. Scholl, E. Schillhammer. – Wien : MANZ, 2010. – 173 s.

Strafprozessordnung. StPO 1975. – 21 Auflage. – Wien : MANZ, 2012. – 537 s.

Strafprozessordnung. – 48 Auflage. – München : C.H. Beck, 2012. – 338 s.

Świecki D. Apelacja w postępowaniu karnym / D. Świecki. – Wydanie 1. Warszawa : Lexis Nexis, 2011. – 351 s.

Weidemann M., Scherf F. Die Revision im Strafrecht. – 2 Auflage / M. Weidemann, F. Scherf. – Baden-Baden : NOMOS, 2012. – 186 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.255

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.