МЕЖІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ

Andriy Mazur

Анотація


Проаналізовано наявні у криміналістичній науці підходи до питань поділу процесу розслідування злочинів на етапи, їхню кількість, межі та зміст. Досліджено поширені серед науковців думки стосовно визначення меж початкового етапу та запропоноване власне бачення цього питання.


Ключові слова


процес розслідування, початковий, наступний, завершальний, перевірочний, межі етапів розслідування

Повний текст:

PDF

Посилання


Белкин Р. С. Криминалистика / Р. С. Белкин ; под ред. А. И. Винберга. – М., 1959. – 330 с.

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – М. : Изд-во БЕК, 1997. – 342 с.

Белкин Р. С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Т. 3. 480 c.

Возгрин И. А. Методика расследования отдельных видов преступлений. (Краткий исторический очерк) / И. А. Возгрин // Вопросы профилактики преступлений / редкол. : И. А. Возгрин (отв. ред.) и др. – Л. : НИиРИО ВПУ МВД СССР, 1978. – С. 62–101.

Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А. Ф. Волобуєв. – Х., 2002. – 42 с

Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения расследования отдельных видов преступлений: моногр. / В. К. Гавло. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1985. – 333 с.

Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений / Л. Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск. 1988. – С. 8 11.

Ипатова И. А. Криминалистика: Учебно-методический комплекс / И. А. Ипатова. – М. : Изд. центр ЕАОИ, - 2008. – 302 с.

Когутич І. І. Типові ситуації початкового етапу розслідування вбивств та обумовлені ними алгоритми дій слідчого / І. І. Когутич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». №1. – 2013. – С. 233 247.

Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления: текст лекций / А. Н. Колесниченко. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1976. – 30 с.

Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / С. Ю. Косарев ; под ред В. И. Рохлина. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 495 с.

Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.

Криминалистика [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений. // под общ. ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2009. 835 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI [Текст] // ОВУ. 2012. № 37. Ст. 1370.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. № 2. – ст. 15

Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. – М. : Юрид. лит. 1973. – 216 c.

Лунгу В. И. Первоначальный этап расследования преступлений: (процессуальный и организационный аспекты) [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. И. Лунгу. – К., 1991. – 25 с.

Малярова В. О. Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків / В. О. Малярова // Право і безпека. 2013. № 3 (50). – С. 86–91.

Москаленко Г. В. Поняття та особливості етапів розслідування злочинів / Г. В. Москаленко // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. С. 376–379.

Мусиенко А. В. Расследование по конкретному уголовному делу / А. В. Мусиенко, В. А. Сомченко. – Волгоград, 1985. – 75 с.

Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. – М. : Юристъ, 1997. – 336 c.

Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В. Г. Танасевич // Сов. государство и право. – 1977. – № 6.

Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів : монографія / В. В. Тіщенко. – Одеса : Фенікс, 2007. – 260 с.

Шевчук В. М. Значення етапів розслідування для формування тактичних операцій / В. М. Шевчук // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. Вип. 120. С. 219 228.

Шмонин А. В. Методология криминалистической методики : монографія / А. В. Шмонин. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 416 с.

Шурухнов Н. Г. Криминалистика : учебник / Н. Г. Шурухнов. – 2-е изд., исправл. и доп. – М. : Эксмо, 2008. – 720 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.251

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.