КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ

Marta Mochulska

Анотація


Охарактеризовано завдання, структуру та діяльність основних організацій української діаспори. Сформовано авторську класифікацію українців, які постійно проживають за кордоном, залежно від самоідентифікації особи як українця, належність особи до грома­дянства України чи іноземної держави, або ж відсутність громадянства будь-якої держави, а також набуття статусу закордонного українця на підставі рішення компетентного органу державної влади. Проаналізовано особливості правового регу­лювання конституційно-правового статусу закордонних українців, виявлено недоліки такого регулювання. Запропоновано вдосконалити чинне законодавство України, що регулює правовий статус закордонних українців, та укласти низку міжнародних договорів про соціальне забезпечення, трудову діяльність закордонних українців та регулювання міграційних потоків.


Ключові слова


закордонні українці, громадянство, конституційно-правовий статус, діаспора

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабін І. І. Правовий статус закордонних українців: особливості конституційного регулювання / І. І. Бабін // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2009. – C. 71–73.

Вдовенко С. М. Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин української держави і закордонного українства : дис… д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Станіслав Михайлович Вдовенко. – К., 2005. – 236 с.

Грищук Т. В. Українська західна діаспора та її роль в розбудові громадянського суспільства / Тетяна Василівна Грищук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 8 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 27–33.

Закон України «Про закордонних українців» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. № 25. – Ст. 343. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1582-15.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр.

Лабенська Л. Л. Конституційно-правовий статус закордонних українців: питання практичної реалізації / Л. Л. Лабенська, К. О. Заслонова // Право і суспільство. 2015. № 1. С. 21 26. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2015_1_6.pdf

Лиска І. Г. Конституційно-правовий статус закордонних українців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. Г. Лиска; Ін-т законодавства ВР України. – К., 2012. – 20 c.

Лозинський А. Світовий Конгрес Українців: у світі і сьогодні. Закордонне українство і Донеччина : вчора, сьогодні, завтра : матеріали науково-практичної конференції / А. Лозинський. – Донецьк : Донецьке обласне відділення Товариства «Україна-Світ», Український культурологічний центр, 2008. – С. 146 151.

Педенко В. Вплив української діаспори на розвиток України як європейської демократичної держави та просування українських національних інтересів серед впливових гравців на міжнародній арені / В. Педенко // Діаспора як чинник утвердження Держави Україна у міжнародній спільноті : Перша міжнар. наук. конф., 8–10 березня 2006 р. : тези доп. – Львів, 2006. – 368 с.

Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. № 9. – Ст. 100.

Резолюція правничої секції V Всесвітнього Форуму українців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrros.info/diaspora/detail.php?ID=461

Степаненко К. В. Адміністративно-правовий статус закордонних українців / К. В. Степаненко // Право і суспільство. 2014. № 6.2. С. 75–78. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_6.2_15.pdf

VIII конгрес СКУ, 18–21 серпня 2003 р. : Звіти. 1998–2003. – К. : Укр. Дім, 2003. – 252 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.229

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.