ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЯМИЙ ВПЛИВ МОРАЛІ НА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ

Galyna Peretiatko

Анотація


Досліджено питання методології впливу моралі на правотворчість в Україні. Виокремлено форми та способи такого впливу, а також з’ясовано його передумови. У контексті дослідження детально аналізується законодавство України та міжнародні акти з метою з’ясування способів прямої форми впливу моралі на правотворчість. Значну увагу приділено прикладам та практичному застосуванню отриманих під час дослідження результатів.


Ключові слова


мораль, законотворчість, законотворчий процес, проект нормативно- правового акта, форми впливу на правотворчість, моральні категорії

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславская К. Ю. Взаимодействие норм права и норм морали в правовом регулировании трудовых отношений : дис.... канд. юрид. наук : 12. 00. 05 / К. Ю. Богуславская. – Барнаул, 2006. – 174 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/157335.html.;

Визначення поняття «порнографія» у Законі України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htt//www.rada.gov.ua.

Декларація Незалежності США 1776 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constituante.livejournal.com/11191.html.

Законотворча діяльність : словник термінів і понять / [за заг. ред. В. М. Литвина]. – К. : Парламентське вид-во, 2004. – С. 344.

Захарова О. Законопроектування як складова функція управління державою / О. Захарова // Юридичний вісник України. – 1997. – № 1 2. – С. 3.

Косович В. М. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті / В. М. Косович // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. – Серія І. Дослідження і реферати. Львів, 2006. – Вип. 12. – С. 117 121.

Левина Д. Н. Теоретическии проблемы толкования и применения оценочных понятий : дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. Н. Левина. Нижний Новгород, Нижегородская академия : 2007. – С. 184.

Лук’яненко В. В. Судово-експертне забезпечення протидії обігу продукції, яка негативно впливає на суспільну мораль / В. В. Лук’яненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. № 3 (41). – 2005. – С. 61–66.

Минькович-Слободяник О. В. Правова політика як чинник правотворчості і правозастосування : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Минькович-Слободяник. – К., 2010. – С. 231.

Плавич С. В. Теоретико-методологічні засади правотворчості : дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. В. Павлич. – К., 2009. – С. 215.

Припхан І. І. Конституційно-правові засади захисту суспільної моралі : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. І .Припхан К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, 2011. – С. 24.

Федорук Н. М. Мораль та суспільний прогрес : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.03 / Н. М. Федорук. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил, 2005. – С. 22.

Цыбулевская О. И. Нравственные основания современного российского права : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора юрид. наук : 12.00.01 / О. И. Цыбулевская. Саратов : Поволжская академия государственной службы имени П. А. Столыпина : 2004. – С. 33.

Цивільний кодекс України. Ст. 13, 99, 26 ; Сімейний кодекс України. – Ст. 3,9,11.

Шидловская Т. Ю. Соотношение права и морали в правотворчеком процессе (на примере Российской Федерации) : дис.... канд. юрид. наук : 12. 00. 01 / Т. Ю. Шидловская. – М., 2005. – 229 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/210883.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.207

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.