КАТЕГОРІЇ «АВТОР-АДРЕСАНТ» ЯК ЗНАКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МЕДІАТЕКСТІВ

Natalia Bilovska

Анотація


У цій статті закцентовано увагу на з’ясуванні адресантно-адресатних відношень у міжсуб’єктній інтеракції, які зумовлюють особливості інформативного, лексико-семантичного наповнення та прагматично-композиційної структури медіатексту.

Ключові слова: адресант, адресат, адресованість, інтерпретація, мовна особистість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / Петер Винтерхофф-Шпурк. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 288 с.

Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата / О. П. Воробьева. – К.: Вища школа, 1993. – 200 с.

Гештальт-психология и социология. Когнитивная теория личности. – СПб, 2007. – 256 с.

Горохов М. Ю. Автор публицистического текста как субьект высказывания: Автореф. дисс. канд. фил. наук / М. Ю. Горохов. – Воронеж, 2006. – 18 с.

Еко У. Роль читача: дослідження з семіотики текстів: пер. з англ. М. Гірняк / Умберто Еко. – Львів: Літопис, 2004. – 382 с.

Луман Н. Реальність мас-медіа / Ніклас Луман; [пер. з нім. В. Климченко]. – К.: ЦВП, 2010. – 157 с.

Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. – К.: РВЦ «Київський університет», 1998. – 336 с.

Семенюк А. О., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / А. О. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.

Шевчук Л. М. Етапи інтерпретації змісту в процесі комунікації / Л. М. Шевчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського ун-ту ім. І. Огієнка. – Філологічні науки. – Випуск 20. – С. 722–724.

Яцимірська М. Культура мови журналіста: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Марія Яцимірська. – Львів: ПАІС, 2017. – 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.