АВТОР СУЧАСНОГО МЕДІЙНОГО ТЕКСТУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Iryna Tabinska

Анотація


Статтю присвячено дослідженню автора сучасного інформаційного та публіцистичного тексту у функціональному аспекті.

Ключові слова: автор, медіатекст, публіцистика, функціональний аспект, «безособовий» автор, образ автора.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Від твору до тексту / Ролан Барт // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 378–384.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт; пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По / Ролан Барт // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зуб­рицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 385–405.

Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування / Михайло Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 308–317.

Бахтін М. Проблема тексту в лінґвістиці, філології та інших гуманітарних науках / Михайло Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 318–323.

Гордієнко В. І., Копець Л. В. Концептуальні засади дослідження діалогу / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець // Наукові записки НаУКМА. – Т. 136, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – С. 42–48.

Здоровега В. Й. Природа і специфіка образу в журналістиці / В. Й. Здоровега [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/visnyk26/Statti_Zdorovega.htm

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. / В.Й. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

Зубрицька М. А тепер куди? – Одіссея сучасних літературних теорій / М. Зуб­рицька // Вісник філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2004. – Вип. 33. – С. 121–128.

Зубрицька М. Читач як теоретична категорія в культурологічному дискурсі ХХ сторіччя / Марія Зубрицька // Вісник Львівського університету (Серія журналістика). – Львів, 2007. – № 31. – С. 166–173.

Ізер В. Процес читання, феноменологічне наближення / Вольфґанґ Ізер // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 261–277.

Микитів Г. Експлікація образу автора в сучасному медіатексті / Г. Микитів, Л. Савчин. // Стиль і текст [Текст]: [зб. наук. ст.]. Вип. 7 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – 279 с.

Михайленко В. Образи автора й читача в журналістському творі: проблема функціонування та взаємодії / В. Михайленко // Стиль і текст: щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 89–99.

Фуко М. Що таке автор?/ Мішель Фуко // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 442–456.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8346

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.