№ 36-1 (2015)

Випуск 36. Частина 1

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2015.36-1.1

Зміст

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Roman Moskalyk, Liana Moskalyk
Ihor Hrabynskyi, Romana Mikhel
PDF
Yuri Bilenko, Oleksandra Yaremchuk
PDF
Anna Dąbrowska, Mirosáawa Janoś-Kresło
Vitaliy Markovych
PDF
Ihor Gurnyak
Solomiya Ohinok
PDF
Yuriy Fedun
PDF
Nataliya Kuzenko
PDF
Maryana Kohut
PDF
Iryna Prykhodko
PDF
Maria Lysun
PDF
Andriy Pekhnyk, Khrystyna Stadnyk
PDF