№ 42 (2013)

Випуск 42

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.42

Зміст

N. Blazhko, F. Kiptach
PDF
A. Bogucki, P. Voloshyn
PDF
I. Bulavenko
PDF
I. Voloshyn, D. Karpyn, K. Nenko
PDF
I. Voloshyn, Yu. Chykailo
PDF
P. Voloshyn
PDF
N. Hanych
PDF
V. Haskevych, М. Netzyk
PDF
M. Holovatyi
PDF
Yu. Gorodyskyi
PDF
L. Guzak, N. Andrusyak
PDF
N. Dnistryanska, M. Dnistryanskyy
PDF
M. Dnistryanskyy
PDF
M. Zozulia
PDF
A. Zubyk
PDF
Y. Ivakh
PDF
Y. Ilchyshyn
PDF
F. Kiptach
PDF
R. Kobzyak
PDF
A. Kovalchuk, A. Man’ko
PDF
S. Kovalchuk
PDF
T. Kozak, O. Sklyarska
PDF
Ya. Kravchuk, R. Hnatiuk, M. Ivanyk, Ya. Khomyn
PDF
I. Kudryk, V. Portnoy
PDF
O. Malynovska
PDF
M. Malska
PDF
Yu. Masyuk
PDF
O. Mkrtchian, P. Shuber
PDF
T. Novak
PDF
I. Pandyak
PDF
O. Penderetskyy
PDF
A. Renda, Ya. Kosovski, V. Matejuk
PDF
P. Romaniv, A. Man’ko
PDF
M. Rutynskіy
PDF
O. Sklyarska
PDF
I. Smyrnov
PDF
I. Smyrnov, O. Shmatok
PDF
O. Stetsyuk, N. Hamkalo
PDF
P. Telish
PDF
V. Todorov, V. Oleynyk
PDF
N. Chyr, M. Melniychuk, R. Kacharovskyi
PDF
A. Yatsyshyn, M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, A. Bogucki, K. Dran’
PDF
A. Bogucki, O. Tomeniuk
PDF