№ 43 (2013)

Випуск 43, частина 1

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.43

Зміст

M. Malska, M. Rutynskyi, D. Kadnichansky, I. Pandiak
PDF
А. Baitsar
PDF
I. Volkova
PDF
V. Gorun
PDF
S. Dyakiv
PDF
M. Kadnichanska
PDF
M. Dnistryanskyy, A. Manko
PDF
M. Malska, T. Bila
PDF
O. Moroziuk
PDF
P. Romaniv
PDF
L. Savranchuk
PDF
V. Stelmach
PDF
А. Khovalko
PDF
Z. Wnuk
PDF
А. Baysar, N. Baytsar
PDF
O. Begey, O. Anisimovych-Shevchuk
PDF
A. Bogutskiy, M. Mal'ska, Y. Zinko, O. Shevchuk
PDF
T. Bozhuk
PDF
N. Habchak
PDF
M. Hamkalo
PDF
O. Gatalyak
PDF
M. Hevakovska
PDF
V. Hrytsku, A. Abram
PDF
Yu Hrytsku_Andrew, W. Hrytsku
PDF
T. Zavadovskyy
PDF
I. Kasiyanyk, V. Monastyrskyy, I. Lubynska
PDF
N. Kudla
PDF
N. Mandyuk
PDF
A. Man’ko, O. Kushnirchuk-Stawnychа
PDF
А. Parfynenko
PDF
A. Pylypiuk, N. Tsvyd
PDF
І. Posokhov
PDF
І. Smirnov
PDF
L. Soroka
PDF
V. Todorov
PDF
M. Topornусka
PDF
А. Khovalko, L. Onyshkiv
PDF
M. Chabanchuk
PDF
G. Chernyava
PDF
N. Chornenka
PDF
S. Lazor
PDF
O. Vuytsyk, E. Yatsyshyn
PDF
A. Kaczmarska
PDF
U. Lukievič
PDF
B. Meyer
PDF
А. Przybyłka
PDF
J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska
PDF
W. Warcholik
PDF
E. Rydz, P. Szmielińska-Pietraszek
PDF
Z. Zontek, E. Lipianin-Zontek
PDF