№ 53 (2010)

Випуск 53

Зміст

Біохімія

O. Duh, S. Vovk
PDF

Ботаніка

H. Lysenko, I. Danylyk, L. Borsukevych
PDF
T. Pochynok, A. Prokopiv
PDF

Генетика

V. Pasiuga
PDF
N. Shevtsova
PDF
M. Rabyk, B. Ostash, S. Walker, V. Fedorenko

Екологія

T. Kutheryb
PDF
I. Rabyk, I. Danylkiv, O. Shcherbachenko
PDF
S. Pchelovska, A. Salivon, Yu. Kutlakhmedov
PDF
V. Kobiv
PDF
I. Kantseva, D. Ganzha, Ch. Ganzha
PDF
J. Tsaryk
PDF
O. Каglyan, V. Кlenus, D. Gudkov, Z. Shyroka, M. Kuzmenko, O. Nazarov, L. Yurchuk, V. Тkachenko
PDF
T. Jusypiva, O. Podolkina
PDF
O. Volkova, V. Belyayev, V. Karapish
PDF

Зоологія

L. Yanovich, L. Vasilieva, O. Zhalay
PDF
A. Stadnik
PDF
F. Kurtyak, L. Krulko
PDF
A. Stadnychenko
PDF

Мікробіологія

O. Levytska, S. Gudz
PDF
O. Gromyko
PDF

Фізіологія людини і тварин

N. Bogdanovskaya
PDF
N. Grychan, O. Коpach, R. Makarovska, N. Voitenko, N. Fedirko
PDF

Фізіологія рослин

N. Kyjak, I. Mykiyevych
PDF
A. Rossіhina
PDF
T. Legostayeva, A. Kryuchkova
PDF
L. Boguslavska, N. Pavlucova
PDF