№ 72 (2016)

Випуск 72

Зміст

Огляди

H. Kuzo
PDF

Біофізика

K. Polokhina, A. Golichenko, S. Babiy, O. Dzhumaniyazova, A. Shtemenko, N. Shtemenko
PDF

Біохімія

M. Karkovska, O. Smutok, M. Gonchar
PDF
S. Semenov, S. Babiy, E. Plahotny, N. Shtemenko, O. Velichko, O. Shtemenko
PDF
N. Bogdanovska, A. Golubenko
PDF
H. Andreiko, O. Konovalova, M. Goncharenko
PDF

Ботаніка

N. Korniychuk, H. Kyrychuk
PDF
S. Fokshei, O. Pogribnyi
PDF

Генетика

I. Rokytskyy, B. Ostash

Екологія

O. Ivanchenko, V. Bessonova, N. Kapelyush
PDF
O. Romaniuk
PDF
M. Voloshchuk
PDF
M. Vinichuk
PDF
T. Chernyshova
PDF
Т. Iusypiva
PDF

Зоологія

Ya. Stepanyuk
PDF
N. Makarova (Stelmashchuk)
PDF
Т. Mykitchak
PDF
K. Liashyna
PDF
Yu. Strus, I. Shydlovskyy
PDF
V. Stakh, O. Reshetylo, I. Khamar

Фізіологія людини і тварин

Yu. Petrusha
PDF
S. Bychkova
О. Dunaіevska
PDF

Фізіологія рослин

J. Kavulych, M. Kobyletska, O. Terek
PDF
E. Puka, V. Rozhak, I. Shpakivska, V. Kozlovsky