ВМІСТ ЛІПІДІВ У БІЛИХ М’ЯЗАХ І ЗЯБРАХ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА ГІПОКСИ-ГІПЕРКАПНІЧНОГО ВПЛИВУ

S. Sysolyatin

Анотація


У статті наведено результати дослідження методом висхідної одномірної тонкошарової хроматографії вмісту окремих класів ліпідів у білих м’язах і зябрах коропа за гіпокси-гіперкапнічного впливу за зниження температури середовища (штучний гіпобіоз). Встановлено зменшення вмісту загальних ліпідів і перерозподіл індивідуальних ліпідів у досліджуваних тканинах зі зростанням терміну експозиції. Зростання у тканинах рівня фосфоліпідів і холестеролу, основних структурних компонентів клітинних мембран, ймовірно, пов’язано з модифікацією структури мембран в умовах досліду. Виявлене зниження рівня триацилгліцеролів, а також підвищення кількості неетерифікованих жирних кислот і етерів холестеролу, можливо, спрямоване на забезпечення енергетичного потенціалу організму коропа за гіпоксигіперкапнічного впливу. Відмічені відмінності для білих м’язів і зябер коропа вмісту окремих класів ліпідів за гіпокси-гіперкапнічного впливу може зумовлюватися їхніми фізіолого-біохімічними і функціональними особливостями. Отримані дані свідчать про залучення ліпідів в енергетичні й адаптаційні процеси за дії гіпобіотичних чинників.


Повний текст:

PDF

Посилання


Velanskyi P. V., Kostetskyi e. Ia. Lypydy morskykh kholodnovodnykh ryb // Byolohyia moria. 2008. T. 34. № 1. S. 53–57.

Hulevskyi A. K., Shcheniavskyi Y. Y., Relyna L. Y. y dr. Kholodovaia adaptatsyia poikylotermnykh y heterotermnykh zhyvotnykh // Aktualnye problemy kryobyolohyy y kryomedytsyny. Kh., 2012. S. 127–164.

Kolomyitseva Y. K. Lypydy v hybernatsyy y yskusstvennom hypobyoze mlekopytaiushchykh (obzor) // Byokhymyia. 2011. T. 76. № 12. S. 1604–1614.

Kulikov A. Iu. Tonkosharova khromatohrafiia: teoretychni osnovy ta praktychne vykorystannia: navch-metod. posib. Kh.: KhNU imeni V.N. Karazina. 2011. 260 s.

Melnychuk S. D., Melnychuk D. O. Hipobioz tvaryn: molekuliarni mekhanizmy ta praktychne znachennia dlia silskoho hospodarstva i medytsyny: monohrafiia. K.: Vyd. tsentr NAU, 2007. 220 s.

Petrovskyi V. Y., Reherand T. Y., Lyzenko E. Y. ekstraktsyia, razdelenye y kolychestvennoe opredelenye lypydnykh fraktsyi syvorotky krovy // Lab. delo. 1986. № 6. S. 339–343.

Popova E. M., Koshchii I. V. Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu // Rybohospodarska nauka Ukrainy. 2007. № 1. S.49–56.

Rivis Y. F., Fedoruk R. S. Kilkisni khromatohrafichni metody vyznachennia lipidiv i zhyrnykh kyslot u biolohichnomu materiali: metod. posib. Lviv: SPOLOM, 2010. 109 s.

Sysoliatin S. V. Lipidnyi sklad tkanyn luskatoho koropa (Cyprinus carpio L.) za umov shtuchnoho vuhlekyslotnoho hipobiozu // Rybohospodarska nauka Ukrainy. 2016. № 3(37). S.111–122.

Smyrnov L. P., Bohdan V. V. Lypydy v fyzyoloho-byokhymycheskykh adaptatsyiakh ektotermnykh orhanyzmov k abyotycheskym y byotycheskym faktoram sredy. M.: Nauka, 2007. 181 s.

Tymofeev N. N. Hypobyoz y kryobyoz. Proshloe, nastoiashchee, budushchee. M.: Ynform-Znanye, 2005. 256 s.

Folch J., Lees M., Sloane-Stanley G. H. A simple method for theisolation and purification of total lipides from animal tissues // J. Biol. Chem. 1957. Vol. 226. R. 497–509.

Guschina L. A., Harwood J. L. Mechanisms of temperature adaptation in poikilotherms // FEBS Lett. 2006. Vol. 580. N 23. R. 5477–5483.

Hochacka P. W., Somero G. N. Biochemical adaptation mechanism and processin physiological evolution // NewYork, London, Oxford University Press US. 2002. 466 p.

Hong H., Zhou Y., Wu H. et al. Lipid content and fatty acid profile of muscle, brain and eyes of seven fresh water fish: a comparative study // J. Am. Oil Chem. Soc. 2014. Vol. 91, N. 5. R. 795–804.

Kates M. Techniques of Lipidology: Analysis, isolation and Identification of Lipids. American Elsevier Pub. Co., Inc., New York, N.Y. 1986. R. 163–164.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.