МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ПОЙКІЛОТЕРМНИХ ТВАРИН

O. Dunaіevska

Анотація


Для інтегральної оцінки екологічного стану довкілля успішно використовується метод біоіндикації. Біоіндикаторами слугують представники різних класів пойкілотермних амніотів. Імунна система цих тварин лабільна. Селезінка, що належить до органів кровотворення та імунного захисту, чутлива до дії різноманітних чинників. Як біомаркери виступають морфологічні показники, зокрема, відносна маса селезінки та морфометричні дані основних структурних одиниць. Вивчали макро- й мікроскопічні особливості паренхіми, опорно-скоротливого апарату, лімфоїдних вузликів селезінки статевозрілих пойкілотермних хребетних тварин сома звичайного, жаби озерної, ящірки зеленої умовно чистої від антропогенного забруднення зони Житомирського району. Обчислювали відносну масу селезінки, відносні площі її складових і співвідношення між ними. Встановлено, що відносна маса селезінки становила 0,086±0,0006 % у риб, 0,1170±0,0215 % у жаб та 0,099±0,021 % у ящірки. Мікроскопічна будова селезінки характеризується чітко сформованою червоною, білою пульпами й опорноскоротливим апаратом. Опорно-скоротливий апарат формують капсула і трабекули. Відносна площа його становила 7,04±0,65 % у риби, 5,39±0,07 % у жаби та 5,21±1,47 % у ящірки. У риб більшого розвитку набуває трабекулярний апарат, відносна частка якого становила 53,78 %. У жаби та ящірки, навпаки, відносна частка капсули була більша і дорівнювала 68,83 % та 85,61 % відповідно. У риб відмічали поодинокі капсулярні трабекули, у жаби і ящірки їх немає. У всіх досліджуваних тварин найкраще були розвинені судинні трабекули. У складі білої пульпи виділяють лімфоїдні вузлики і періартеріальні лімфоїдні піхви. У вузликах світлого центру немає, виокремлюється періартеріальна зона. Відносна площа білої пульпи становила 22,14±6,61 % у риби, 15,36±5,71 % у жаби, 13,36±1,80 % у ящірки. Значну площу селезінки займає червона пульпа: 70,82±10,76 % у риби, 80,67±6,53 % у жаби, 81,43±7,05 % у ящірки. Співвідношення білої пульпи до червоної становило 1:3,2 (риба), 1:5,25 (жаба), 1:5,99 (ящірка), співвідношення строми до пульпи – 1:13,2; 1:24,19; 1:18,19 відповідно. Для даних тварин характерна наявність пігментних клітин, які у пульпі селезінки риб утворюють меланомакрофагальні центри, у жаб – меланомакрофагальні скупчення. На території з антропогенним навантаженням зазнають змін основні морфометричні показники селезінки: відносна маса, відносні площі білої, червоної пульп, опорноскоротливого апарату. Встановлені морфологічні особливості селезінки є основними тест-критеріями органа в нормі, зміни яких будуть маркерами впливу чинників різного ґенезу. Визначені параметри доцільно також враховувати для оцінки фізіологічного стану риб і створення оптимальних умов для гідробіонтів у період їх формування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Akulenko N. M. Pihmentni klityny yak kharakternyi element hemopoetychnoi systemy nazemnykh poikilotermnykh khrebetnykh: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.08. K., 1998. 25 s.

Bokov D. A. Parametry funktsyonalnoi morfolohyy selezёnky melkykh mlekopytaiushchykh y otsenka uslovyi perestroiky systemy krovy y ymmunyteta pry deistvyy faktorov hazopererabatyvaiushcheho proyzvodstva // Yzv. Samar. nauch. tsentra RAN. 2015. T. 17. № 5(2). S. 327–332.

Horalskyi L. P., Khomych V. T., Kononskyi O. I. Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohii: navch. posib. Zhytomyr: Polissia, 2005. 288 s.

Horyshyna E. N. Kynetyka obnovlenyia kletok krovy y eё sezonnye yzmenenyia u travianoi liahushky: avtoref. dys. … kand. byol. nauk: 03.00.11. L., 1985. 27 s.

Hrushko M. P. Kletochnyi sostav krovetvornykh orhanov polovozrelykh samok predstavytelei klassa ryb, zemnovodnykh y presmykaiushchykhsia: avtoref. dys. … d-ra byol. nauk: 03.03.04. Astrakhan, 2010. 44 s.

Dunaievska O. F. Morfolohichni zminy selezinky pid vplyvom riznomanitnykh chynnykiv // Visn. Kharkiv. un-tu. Ser. biol. 2016. Vyp. 27. S. 106–124.

Kataev S. V. Monytorynh bentosa predhornoi zony reky Terek v uslovyiakh antropohennoho vozdeistvyia: avtoref. dys. … kand. byol. nauk: 03.02.14. Vladykavkaz, 2013. 22 s.

Manannykova M. N. Morfofunktsyonalnaia kharakterystyka prytkoi yashcherytsy (Lacerta agilis L., 1758) yuzhnoho Pryuralia (Orenburhskaia oblast) // Uch. zap. Kazan. un-ta. Estestv. nauky. 2015. T. 157. Kn. 1. S. 103–113.

Nykolaev V. Iu. Ymmunohematolohycheskye kharakterystyky amfybyi y reptylyi verkhneho y sredneho Povolzhia v autekolohycheskom aspekte: avtoref. dys. … kand. byol. nauk: 03.02.08. Nyzhnyi Novhorod, 2016. 18 s.

Pronyna H. Y. Fyzyoloho-ymmunolohycheskaia otsenka kultyvyruemykh hydrobyontov: karpa, soma obyknovennoho, rechnykh rakov: avtoref. dys. … d-ra byol. nauk: 03.03.01. M., 2002. 39 s.

Romanova E. B., Nykolaev V. Yu. Ymmunofyzyolohycheskye kharakterystyky populiatsyi zelёnykh liahushek urbanyzyrovannoi terrytoryy // Yzv. Samar. nauch. tsentra RAN. 2014. T. 16. № 5(1). S. 616–622.

Cpyryna E. V. Amfybyy kak byoyndykatsyonnaia test-systema dlia ekolohycheskoi otsenky vodnoi sredy obytanyia: avtoref. dys. … kand. byol. nauk: 03.00.16. Ulianovsk, 2007. 28 s.

Funh N. D, Raspopov V. M., Serheva Yu. V. Morfobyolohycheskaia kharakterystyka zavodskoi molody osetra dlia formyrovanyia zapasov // Vestn. AHTU. Ser. Ryb. khoz-vo. 2013. № 2. S. 191–196.

Sheyna T. A. Sostav krovy y soderzhanye tiazhёlykh metallov v orhanakh y tkaniakh u trёkh vydov ryb v basseine reky Kama : avtoref. dys. … kand. byol. nauk: 03.02.08. Perm, 2014. 20 s.

Tsepeleva M. L. Soobshchestva donnykh bespozvonochnykh malykh rek Viatka v uslovyiakh khoziaistvennoi deiatelnosty: avtoref. dys. … kand. byol. nauk: 03.02.08. Syktyvkar, 2013. 19 s.

Huang Y., Chain F. J. J., Panchal M. et al. Transcriptome profiling of immune tissues reveals habitat-specific gene expression between lake and river sticklebacks // Mol. Ecol. 2016. Vol. 25. P. 943–958. doi: 10.1111/mec.13520. https://doi.org/10.1111/mec.13520
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.